22211

สำนักสนองงานพระราชดำริ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เป็นหน่วยงานหลักในการประสาน สนับสนุนการดำเนินงานโครงการเพื่อสนองพระราชดำริและนำแนวพระราชดำริไปขยายผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล

วิสัยทัศน์

“เป็นหน่วยงานหลักในการประสาน สนับสนุนการดำเนินงานโครงการเพื่อสนองพระราชดำริและนำแนวพระราชดำริไปขยายผล ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล”

 

พันธกิจ

 1. บริหาร งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
 2. ประสานงานและประชุมร่วมกับสำนักพระราชวัง กระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาแนวทางการสนองงานพระราชดำริ
 3. ติดตาม ผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม
 4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการที่รับผิดชอบ

 

ยุทธศาสตร์

อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

 

เป้าประสงค์หลัก

อนุรักษ์ คุ้มครองและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วม

 

ค่านิยมองค์กร

 1. มีความคิดสร้างสรรค์
 2. มีความรับผิดชอบ
 3. การปกป้องคุ้มครองคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
 4. ผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
 5. มุ่งมั่นประสานงานและบริการ
 6. ทีมงานเป็นเลิศ
 7. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
 8. เชิดชูคุณธรรม

 

ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ สบอ.1-16 และสาขา

 

พื้นที่ในความรับผิดชอบ

 
 พื้นที่ความรับผิดชอบภายใต้สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1- 16 และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขา

Recent Blog

Recent Photos