29665511_1578033808980199_2376152897021312999_o

สำนักสนองงานพระราชดำริ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เป็นหน่วยงานหลักในการประสาน สนับสนุนการดำเนินงานโครงการเพื่อสนองพระราชดำริและนำแนวพระราชดำริไปขยายผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล Read More …

 

ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ สบอ.1-16 และสาขา

 

พื้นที่ในความรับผิดชอบ

 
 พื้นที่ความรับผิดชอบภายใต้สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1- 16 และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขา

Recent Blog

Recent Photos