+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30-16:00

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

IMG_5610 IMG_5614 IMG_5599

 

การฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบฐานข้อมูลภูมิสาสนเทศ โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านทรัพยากรป่าไม้ สำนักสนองงานพระราชดำริ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า เเละพันธุ์พืช ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร H.A. Slade

Leave a Reply

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message