+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30-16:00

วีดีทัศน์ประมวลภาพการจัดสัมมนา เรื่อง การดำเนินงานโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559

วีดีทัศน์ประมวลภาพการจัดสัมมนา เรื่อง การดำเนินงานโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559

สำนักสนองงานพระราชดำริ ได้จัดสัมมนา เรื่อง การดำเนินงานโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2559 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายอมร ต่อเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด้วยการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ให้กับบุคลากรที่ดำเนินงานโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งสำนักสนองงานพระราชดำริ ได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันสรุปผลการดำเนินงานและประเมินผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ร่วมกันวางแผนปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานในปีต่อไป และเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ     และพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ที่ปฏิบัติงานภายใต้โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 130 คน การสัมมนาใช้เวลา 3 วัน โดยแบ่งเป็น ภาคบรรยาย ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เขื่อนดินช่องเขาขาด ที่ดำเนินการด้านเศรษฐกิจพอเพียง มีผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ และกลุ่มปลูกต๋าวบ้านท่าเรือ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2558

Leave a Reply

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message