“สำนักสนองงานพระราชดำริ”

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 

ประวัติความเป็นมาและโครงสร้างหน้าที่

พระราชกฤษฎีกา โอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอำนาจหน้าที่และกิจการของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2546

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2547 ข้อ 3 ให้แบ่งส่วนราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ    สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดังต่อไปนี้

 1. สำนักบริหารงานกลาง
 2. กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา
 3. กองนิติการ
 4. สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า
 5. สำนักแผนงานและสารสนเทศ
 6. สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
 7. สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
 8. สำนักนอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
 9. สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
 10. สำนักอุทยานแห่งชาติ
 11. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16

ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 221/2548 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 ได้กำหนดหน่วยงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริเป็นหน่วยงานภายในสังกัดcheck my spelling