“สำนักสนองงานพระราชดำริ”

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 

ที่มาของสำนักสนองงานพระราชดำริ

 1. ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 1230/2548 ลงวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2548 เรื่อง จัดตั้งสำนักสนองงานพระราชดำริ ปรับสถานะส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ ขึ้นเป็นสำนักสนองงานพระราชดำริ เป็นการภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ   พันธุ์พืช
 2. ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 1437/2550 ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2550 เรื่อง การปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ยกเลิกการจัดตั้งสำนักสนองงานพระราชดำริตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 1230/2548 ลงวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2548 และให้ “ส่วนประสานงานสนองพระราชดำริ” สำนักแผนงานและสารสนเทศ ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 221/2548 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 ไปสังกัดสำนักบริหารงานกลาง
 3. ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 1522/2550 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 เรื่อง การปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริไปสังกัดสำนักแผนงานและสารสนเทศ
 4. ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 969/2551 ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2551 เรื่อง จัดตั้งสำนักสนองงานพระราชดำริ ได้ปรับเปลี่ยนสถานะส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ สำนักแผนงานและสารสนเทศ เป็นสำนักสนองงานพระราชดำริ
 5. ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 1435/2553 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานสนองพระราชดำริ ปรับเปลี่ยนสถานะของสำนักสนองงานพระราชดำริ เป็นศูนย์ประสานงานสนองพระราชดำริ
 6. ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 1310/2554 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554 เรื่อง จัดตั้งสำนักสนองงานพระราชดำริ ให้ยกระดับการบริหารงานของศูนย์ประสานงานสนองพระราชดำริขึ้นเป็นสำนักสนอง งานพระราชดำริ

 

วิสัยทัศน์

“เป็นหน่วยงานหลักในการประสาน สนับสนุนการดำเนินงานโครงการเพื่อสนองพระราชดำริและนำแนวพระราชดำริไปขยายผล ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล”

 

พันธกิจ

 1. บริหาร งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
 2. ประสานงานและประชุมร่วมกับสำนักพระราชวัง กระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาแนวทางการสนองงานพระราชดำริ
 3. ติดตาม ผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม
 4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการที่รับผิดชอบ

 

ยุทธศาสตร์

อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

 

เป้าประสงค์หลัก

อนุรักษ์ คุ้มครองและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วม

 

ค่านิยมองค์กร

 1. มีความคิดสร้างสรรค์
 2. มีความรับผิดชอบ
 3. การปกป้องคุ้มครองคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
 4. ผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
 5. มุ่งมั่นประสานงานและบริการ
 6. ทีมงานเป็นเลิศ
 7. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
 8. เชิดชูคุณธรรม

 

วัตถุประสงค์ของโครงการภายใต้สำนักสนองงานพระราชดำริ

โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 1. เพื่อดำเนินการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่คู่กับป่าไม้ โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้
 2. เมื่อวางแผนการพัฒนาและใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้โดยให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการพัฒนาอย่างเป็นระบบโดยไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
 3. เมื่อเสริมสร้างแนวคิด ในการอนุรักษ์ป่าไม้  โดยชุมชนและสนับสนุนกลุ่มอนุรักษ์ต่างๆ  ให้เป็นแกนนำในการพัฒนาพื้นที่ป่าไม้
 4. เพื่อประสานงานให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เข้ากันอย่างเป็นระบบ
 5. ปลูกฝังแนวทางและความร่วมมือในการดำเนินชีวิตของราษฎรที่อยู่อาศัยในลุ่มน้ำทั้งตอนบนซึ่งเป็นป่าต้นน้ำ และตอนล่างซึ่งได้อาศัยประโยชน์จากแหล่งต้นน้ำลำธารตอนบนให้เกื้อกูลซึ่งกันและกัน  โดยมีความเข้าใจในการจัดการลุ่มน้ำ
 6. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรเพื่ออาศัยอยู่ในลุ่มน้ำตามแนวพระราชดำริ

โครงการพัฒนาป่าไม้ในเขตพื้นที่เฉพาะ

 1. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์อยู่ตลอดไป
 2. เพื่อส่งเสริมราษฎรได้มีส่วนร่วมในการจัดการและป้องกันรักษาป่า
 3. เป็นสื่อนำรูปแบบการจัดการพื้นที่กันชนมาใช้ในการป้องกันรักษาป่าพื้นที่เขตอนุรักษ์โดยการสนับ สนุนให้มีป่าชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ รอบแนวเขตอนุรักษ์
 4. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งป้องกันการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า
 5. เพื่อจัดการกับทรัพยากรป่าไม้ โดยมุ่งให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากป่าไม้มากที่สุด

โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม

 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านป่าไม้ให้แก่ชุมชนในหมู่บ้านเป้าหมาย โดยยึดแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง”  ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้
 2. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการ ควบคุมการใช้และกระจายทรัพยากร ตลอดจนปัจจัยการผลิตเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีพทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง
 3. ชุมชนเกิดความสำนึกและตระหนักเห็นคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้ ก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เกิดการพัฒนาป่าไม้ที่ยั่งยืน

โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 1. เพื่อสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
 2. เพื่อพัฒนา ฟื้นฟู และอนุรักษ์พื้นที่ป่า
 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ระหว่างประชาชนในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 4. เพื่อชะลอการกัดชะพังทลายของดิน และหน้าดิน

โครงกาอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า พื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด

 1. เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าธรรมชาติที่เหลืออยู่เพียงแห่งเดียว และแห่งสุดท้ายในภาคตะวันออก
 2. เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกบุกรุกและเสื่อมสภาพให้กลับคืนสภาพป่าที่สมบูรณ์โดยเร็ว
 3. เพื่อศึกษา ค้นคว้า และทดลอง วิจัยและสำรวจหาข้อมูลทางวิชาการ ในการสนับสนุนการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพป่าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 4. เพื่อพัฒนาอาชีพราษฎรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง 5 โครงการ
 5. ทำการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนบริเวณแนวกันชนรอบเขตอนุรักษ์ให้ความรู้ มีจิตสำนึก และเล็งเห็นความสำคัญของป่ารอยต่อ 5 จังหวัด โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการและอนุรักษ์

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 1829/2555 ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2555 เรื่อง ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของสำนักสนองงานพระราชดำริ โดยกำหนดอำนาจหน้าที่รับผิดชอบและองค์ประกอบ ดังนี้

 

อำนาจหน้าที่

1. ประสานงานกับสำนักพระราชวัง กระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาแนวทางเพื่อสนองงานตามพระราชดำริ

2. รายงานผลความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค เตรียมงานรับเสด็จฯ ถวายงานรับสนองพระราชดำริ

3. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงาน

4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นบนพื้นฐานการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพด้านป่าไม้ เสริมสร้างการเรียนรู้ ขยายผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริไปสู่ชุมชน

5. พัฒนาระบบข้อมูล บริการข้อมูลสารสนเทศ การดำเนินโครงการพระราชดำริด้านทรัพยากรป่าไม้ และโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

6. จัดทำแผนแม่บท แผนงาน เป้าหมาย กิจกรรม จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ รายละเอียดงบประมาณ ขออนุมัติเงินประจำงวด ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาในเขตพื้นที่เฉพาะอื่น ๆ และโครงการที่เกี่ยวข้อง โดยให้กำกับดูแลงบประมาณที่ได้รับ

7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

องค์ประกอบ

1. ส่วนอำนวยการ มีหน้าที่

1.1 ปฏิบัติงานสารบรรณ งานธุรการ งานด้านบุคคล งานการพัสดุ งานด้านการเงิน และบัญชี และการติดต่อประสานงานทั่วไป

1.2 ควบคุม ดูแลอาคารสถานที่ ยานพาหนะ พัสดุและครุภัณฑ์

1.3 ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การจัดทำตัวชี้วัด การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ

1.4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ส่วนแผนงานและงบประมาณ มีหน้าที่

2.1 จัดทำแผนงาน เป้าหมาย กิจกรรม จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ รายละเอียดงบประมาณขออนุมัติเงินประจำงวด (ทั้งงบกลางและงบปกติ) ในการดำเนินงานโครงการ

2.2 จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

2.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ส่วนประสานงานโครงการภาคกลาง มีหน้าที่

3.1 ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา กำกับ ติดตาม ประสานงาน สนับสนุน และเร่งรัดการดำเนินงาน สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ และโครงการเฉพาะกิจหรือโครงการขยายผลอื่น ๆ ในท้องที่ภาคกลาง

3.2 ประสานการดำเนินการ ติดตาม และรายงานการดำเนินงานกรณีทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา การขอพระราชทานพระมหากรุณา การขอพระราชทานความเป็นธรรม และการขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในท้องที่ภาคกลาง

3.3 พื้นที่ปฏิบัติงาน ภาคกลาง รวม 25 จังหวัด คือ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก สมุทรปราการ กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม

3.4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ส่วนประสานงานโครงการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีหน้าที่

4.1 ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา กำกับ ติดตาม ประสานงาน สนับสนุน และเร่งรัดการดำเนินงาน สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ และโครงการเฉพาะกิจหรือโครงการขยายผลอื่น ๆ ในท้องที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4.2 ประสานการดำเนินการ ติดตาม และรายงานการดำเนินงานกรณีทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา การขอพระราชทานพระมหากรุณา การขอพระราชทานความเป็นธรรม และการขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในท้องที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4.3 พื้นที่ปฏิบัติงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 20จังหวัด คือ จังหวัดหนองคาย บึงกาฬ เลย อุดรธานี หนองบัวลำภู นครพนม มุกดาหาร สกลนคร ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี สุรินทร์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และชัยภูมิ

4.4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. ส่วนประสานงานโครงการภาคเหนือ มีหน้าที่

5.1 ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา กำกับ ติดตาม ประสานงาน สนับสนุน และเร่งรัดการดำเนินงาน สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ และโครงการเฉพาะกิจหรือโครงการขยายผลอื่น ๆ ในท้องที่ภาคเหนือ และศูนย์ส่งกำลังบำรุงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ภาคเหนือ)

5.2 ประสานการดำเนินการ ติดตาม และรายงานการดำเนินงานกรณีทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา การขอพระราชทานพระมหากรุณา การขอพระราชทานความเป็นธรรม และการขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในท้องที่ภาคเหนือ

5.3 พื้นที่ปฏิบัติงานภาคเหนือ 17 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน น่าน พะเยา เชียงราย แพร่ ตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบรูณ์ อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ และอุทัยธานี

5.4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

6. ส่วนประสานงานโครงการใต้ มีหน้าที่

6.1 ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา กำกับ ติดตาม ประสานงาน สนับสนุน และเร่งรัดการดำเนินงาน สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ และโครงการเฉพาะกิจหรือโครงการขยายผลอื่น ๆ ในท้องที่ภาคใต้

6.2 ประสานการดำเนินการ ติดตาม และรายงานการดำเนินงานกรณีทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา การขอพระราชทานพระมหากรุณา การขอพระราชทานความเป็นธรรม และการขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในท้องที่ภาคใต้

6.3 พื้นที่ปฏิบัติงานภาคใต้ รวม 14 จังหวัด คือ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

6.4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

7. ส่วนศึกษาและพัฒนา มีหน้าที่

7.1 ประสานงานการดำเนินงานกับโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศ

7.2 ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของศูนย์ศึกษาและพัฒนาป่าไม้ ที่กำหนดให้ยกระดับจากฝ่ายศึกษาและพัฒนาป่าไม้ (เดิม) โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 6 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการป่าไม้เชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาป่าไม้สกลนคร ศูนย์ศึกษาและพัฒนาป่าไม้ฉะเชิงเทรา ศูนย์ศึกษาและพัฒนาป่าไม้จันทบุรี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาป่าไม้เพชรบุรี และศูนย์ศึกษาและพัฒนาป่าไม้นราธิวาส

7.3 ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา กำกับ ติดตาม ประสานงานสนับสนุนและเร่งรัดการดำเนินงาน สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงานของโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม

7.4 รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลวิชาการของสำนักสนองงานพระราชดำริ

7.5 วางแผนจัดทำงบประมาณดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

7.6 ประสานการเตรียมงานรับเสด็จฯ

7.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

โครงสร้างการบริหารงานสำนักสนองงานพระราชดำริ

 

23-11-2555 10-56-33
top essay writing service

You might have heard medical marijuana card that sleeping is important to your wellness. For instance, for people afflicted by anxiety, it’s been demonstrated that cannabis might help them reduce their symptoms. After completing the registration procedure, you might have to fill a health history form. Marijuana is something which is immensely controversial in america, because there’s a substantial quantity of debate in relation to the overall medical elements of the plant, whether the plant is harmful and to what extent it could be harmful, and the various laws which exist between states and the federal government.