โครงสร้างบุคลากรของสำนักสนองงานพระราชดำริ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกอบด้วย

 download

นายธัญญา เนติธรรมกุล

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 Sawang  Kongin

นายสว่าง กองอินทร์

ผู้อำนวยการสำนักสนองงาน

พระราชดำริ

 11  12  S__2097279

นางสาวจิราภรณ์ วรรธนบูรณ์

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

นายสมวรรฒน์ ปัญญานุกุล

ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน

และงบประมาณ

นายอนุพันธ์ ภู่พุกก์

ผู้อำนวยการส่วนศึกษา

และพัฒนา

 13  15    16  11
 

นายพงษ์ศักดิ์ ด้วงโยธา

ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการ

ภาคเหนือ

นายบุณชู อยู่ภู่

ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการ

ภาคกลาง

นางปิ่นหทัยพร พรมจันทร์

ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายประยุทธ ชุมเรียง

ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการ

ภาคใต้