+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30-16:00

ผู้อำนวยการสำนักสนองพระราชดำริ ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และคณะเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

ผู้อำนวยการสำนักสนองพระราชดำริ ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และคณะเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

50556227_1990871064363136_7900591971624812544_o

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และอุบลราชธานี
– เวลา 09.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ บ้านโพธิ์ ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ โดยหัวหน้ากลุ่มพื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการและหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้วยทับทัน – ห้วยสำราญและคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ
– เวลา 14.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ด้วงโยธา ผู้อำนวยการสำนักสนองพระราชดำริ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และคณะเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)  ศาสตราจารย์ดอกเตอร์ เนวิน สคริมชอว์ บ้านเจริญชัย ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ถวายงานเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพึชตามพระราชดำริ ความสำคัญและความสัมพันธ์ของ ป่า –น้ำ – ช้าง – คน ข้อมูลพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก – ยอดมน ช้างป่า พืชอาหารช้าง แนวทางแก้ไขปัญหาช้างป่าในพื้นที่ รวมถึงการผนวกพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเพิ่มแหล่งอาหารสัตว์ป่าบริเวณป่ารอยต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริกฯ กับอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย
– เวลา 16.00 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ชุมชนป่าหญ้าคา ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ถวายงานเกี่ยวกับข้อมูลพื้นที่ชุมชน ธนาคารอาหารชุมชน กิจกรรมครูป่าไม้ และการเพาะชำกล้าไม้โรงเรียน รวมทั้งการประสานหน่วยงานสังกัดกรมชลประทานพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเพื่อการใช้สอยในศูนย์การเรียน ตชด.และพื้นที่โครงการตามแนวพระราชดำริบ้านหญ้าคา สังกัด กรมอส.และช้างป่าในพื้นที่ โดยปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อเป็นแหล่งน้ำสัตว์ป่าและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการใช้สอยในฤดูแล้ง

50952707_1990871147696461_6442290110359666688_o 51149340_1990871104363132_7267084368479256576_o 51345936_1990871387696437_3597680390581518336_o51202997_1990871507696425_2158667218852773888_o

Leave a Reply

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message