ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1 (ปราจีนบุรี)

                      มีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานการดำเนินงาน วิเคราะห์ วางแผนจัดทำงบประมาณในเบื้องต้น รวมทั้งติดตามผล แนะนำและเร่งรัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม และโครงการเฉพาะกิจอื่นๆในท้องที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 1 (ปราจีนบุรี)  Read More …

โครงการพระราชดำริในความรับผิดชอบ

ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 ( ปราจีนบุรี) มีโครงการที่รับผิดชอบ 9 โครงการ

บุคลากร

 โครงสร้างของส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) ประกอบไปด้วย   ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และหัวหน้าโครงการในพระราชดำริต่างๆ
นายอุดมพันธ์ อินทรโยธา
ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริ
นายอุดมพันธ์ อินทรโยธา
นายธนโรจน์ โพธิสาโร
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
นายธนโรจน์ โพธิสาโร
นายสมเจตน์ จันทนา
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นายสมเจตน์ จันทนา

พื้นที่ในความรับผิดชอบ

ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) รับผิดชอบพื้นที่ทั้งหมด  10 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว  ปราจีนบุรี  นครนายก สระบุรี  ลพบุรี  ชัยนาท  สิงห์บุรี  อ่างทอง  พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี

Recent Blog

  • Testing Post – 2

    Posted in: News Leave a comment
    ให้หยิบมาใช้งานได้มากมาย แต่ส่วนใหญ่แล้วจะถูกนำไปปรับให้เป็นรูปแบบอื่นๆ อาจจะด้วยการสอดแทรกมุกตลก หรือด้วยคำที...
  • Testing Post

    Posted in: Travel Leave a comment
    ให้หยิบมาใช้งานได้มากมาย แต่ส่วนใหญ่แล้วจะถูกนำไปปรับให้เป็นรูปแบบอื่นๆ อาจจะด้วยการสอดแทรกมุกตลก หรือด้วยคำที...

Recent Photos