ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)

มีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานการดำเนินงาน วิเคราะห์ วางแผนจัดทำงบประมาณในเบื้องต้น รวมทั้งติดตามผล แนะนำและเร่งรัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม และโครงการเฉพาะกิจอื่นๆในท้องที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่10 (อุดรธานี) Read More …

บุคลากร

โครงสร้างของส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ  มีฝ่ายรับผิดชอบ 2 ฝ่ายหลัก ดังนี้ 1.ฝ่ายอำนวยการ 2.ฝ่ายประสานงานโครงการ
รักษาราชการ แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุกรักษ์ 10 (อุดรธานี)
นายปัญญา โคตรแสนลี
นายลือชัย แม้นโชติ
ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
นายลือชัย แม้นโชติ
นายพิเชษฐ์ จำรัส
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายพิเชษฐ์ จำรัส
นายชัยพิชิต สอนสมนึก
ฝ่ายประสานงานโครงการ และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย
นายชัยพิชิต สอนสมนึก

พื้นที่ที่รับผิดชอบ

 ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) รับผิดชอบพื้นที่ทั้งหมด  5 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย สกลนคร นครพนม

Recent Blog

Recent Photos