10912699_1409831079067148_597956135_n

ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) มีหน้าที่รับสนองพระราชดำริ ในเรื่องเกี่ยวกับงานด้านป่าไม้ ในพื้นที่รับผิดของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 ประสานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)เพื่อของบประมาณมาดำเนินงานสนองพระราชดำริและปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ มีโครงการในความรับผิดชอบ จำนวน 14 โครงการ คือ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 7 โครงการ ดังนี้

1. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี

2. โครงการพัฒนาพื้นที่ภูผาหัก ตามพระราชเสาวนีย์ฯ จังหวัดอุดรธานี

3. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย

4. โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหนองคอง จังหวัดมุกดาหาร

5. โครงการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติห้วยน้ำหยาด จังหวัดสกลนคร

6. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ จังหวัดนครพนม

7. โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร

โครงการตามแนวพระราชดำริ จำนวน 7 โครงการ ดังนี้

1. โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าดงภูพาน จังหวัดสกลนคร/มุกดาหาร

2. โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดบึงกาฬ

3. โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าดงชมภูพาน และป่าดงกะเฌอ จังหวัดสกลนคร

4. โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าห้วยศรีคุณ จังหวัดนครพนม

5. โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ลำห้วยบอง จังหวัดหนองบัวลำภู

6. โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าภูเพ็กภูล้อมข้าว จังหวัดสกลนคร

7. โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม