+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30 - 16:00

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย เข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน และวันสิ่งแวดล้อมโลก พ.ศ.2561 และวันสิ่งแวดล้อมโลก พ.ศ.2561

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย เข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน และวันสิ่งแวดล้อมโลก พ.ศ.2561 และวันสิ่งแวดล้อมโลก พ.ศ.2561

33014

วันที่ 7 มิ.ย. 61 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย เข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน และวันสิ่งแวดล้อมโลก พ.ศ.2561 จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย ร่วมกับทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมประกอบด้วย 1) ปลูกต้นไม้ 2) ปลูกหญ้าแฝก 3) ปล่อยปลา 4) เก็บ คัดแยกขยะ และรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ และ 5) การแจกถุงผ้าและกล้าไม้ บริเวณคันคูดินโครงการฝายน้ำ้ทอนตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ท้องที่อำเภอโพธิ์ตาก มีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 300 คน โดยโครงการฯ ได้สนับสนุนกิจกรรม ดังนี้ – จัดเจ้าหน้าเตรียมพื้นที่/หลุมปลูกต้นไม้ ระหว่างวันที่ 5-6 มิ.ย. – สนับสนุน กล้าไม้ยางนา  ตะเคียนทอง อินทนิล  จำนวน 600 ต้น – จัดกล้าไม้สัก จำนวน 200 กล้า แจกผู้มาร่วมงานนำกลับไปปลูกที่บ้าน

33014 33015 33016 33018 33019 33020 33021 IMG_2703

Leave a Reply

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message