+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30 - 16:00

โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557

โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557

ori_5637_3

 

นายลือชัย แม้นโชติ ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ พร้อมคณะ เป็นประธานเปิดงาน ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ จัดโดยโครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557 วัตถุประสงค์ 1.เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์และมีความสมดุลทางด้านระบบนิเวศศึกษา 2.เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรับรู้และเข้าใจถึงบทบาทของกระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 3.เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลให้เกิดความร่วมมือ ทัศนคติระหว่างหน่วยงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กับชุมชนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก

Leave a Reply

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message