+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30 - 16:00

2548

  • โครงการพัฒนาพื้นที่ภูผาหักตามพระราชเสาวนีย์ จังหวัดอุดรธานี

    หัวหน้าโครงการ นายโคจร จำปานิล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ที่อยู่ บ้านสุมณฑา หมู่ที่ 13 ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ขอบเขตพื้นที่ ทิศเหนือ จดห้วยสงครามป่าสงวนแห่งชาติป่าภูวง ทิศใต้ จดป่าสงวนแห่งชาติป่าบะยาว-หัวนาคำ-นายูง-หนองกุงทับม้าและป่าหนองหญ้าไซ ทิศตะวันออก จดป่าสงวนแห่งชาติป่าบะยาวป่าบะยาว-หัวนาคำ-นายูง-หนองกุงทับม้าและป่าหนองหญ้าไซ ทิศตะวันตก จดห้วยสงคราม วัตถุประสงค์ 1. เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ให้คืนสภาพสมบูรณ์ดังเดิม เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับระบบนิเวศน์ป่าไม้ 2. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. เพื่อป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ 4. เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้แก่ราษฎร เป้าหมาย 1. ลาดตระเวนป้องกันรักษาพื้นที่และเฝ้าระวังไฟป่า พื้นที่ 8,194 ไร่ 2. จัดทำฝายต้นน้ำ เพิ่มความหลากหลาย อุดมสมบูรณ์ ทางนิเวศวิทยาของพื้นที่ต้นน้ำลำธาร จำนวนไม่น้อยกว่า 500 แห่ง 3. ส่งเสริม สนับสนุนอาชีพ กลุ่มหมู่บ้านเป้าหมาย 5 หมู่บ้าน 4. ส่งเสริมการจัดตั้งองค์กรชุมชน เครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าต้นน้ำลำธาร […]
  • โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหนองคลอง จังหวัดสกลนคร/มุกดาหาร

    หัวหน้าโครงการ นายพิเชษฐ์  จำรัส ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ที่อยู่ ตำบลพังแดงอำเภอดงหลวง และตำบลบ้านค้ออำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหาร ขอบเขตพื้นที่ ทิศเหนือ จดบ้านพังแดงตำบลพังแดงอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร ทิศใต้ จดบ้านคำเบิ่มบ่ามตำบลบ้านค้ออำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหาร ทิศตะวันออก จดป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูพาน ทิศตะวันตก จดอุทยานแห่งชาติภูผายล วัตถุประสงค์ 1. เพื่อรักษาและฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารที่เสื่อมโทรมให้กลับฟื้นคืนสภาพเดิมตลอดจนควบคุมไฟป่าในพื้นที่โครงการ 2. เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน และเพิ่มความชุ่มชื้นระบบนิเวศป่าต้นน้ำ 3. เพื่อเสริมสร้างอาชีพและคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่โครงการตามแนวทางคนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน 4. เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ราษฎรในพื้นที่โครงการ   ประโยชน์ต่อประชาชน 1. รักษาและฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารที่เสื่อมโทรมให้กลับฟื้นคืนสภาพเดิม ตลอดจนควบคุมไฟป่าในพื้นที่โครงการ 2. ป้องกันการพังทลายของดิน และเพิ่มความชุ่มชื้นระบบนิเวศป่าต้นน้ำ 3. เสริมสร้างอาชีพและคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่โครงการตามแนวทางคนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน 4. สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ราษฎรในพื้นที่โครงการ

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message