+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30 - 16:00

2552

  • โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอ จังหวัดสกลนคร

    หัวหน้าโครงการ นายสุริยา คูสกุลรัตน์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ที่อยู่ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ขอบเขตพื้นที่ ตำบลกกปลาซิว ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน และ ตำบลนาตาล ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่โครงการและใกล้เคียงมีการกินดีอยู่ดีมีอาชีพทำกินเป็นหลักแหล่งมีการดำรงชีวิตในวิถีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริโดยการพัฒนาอาชีพให้เกิดความยั่งยืน 2. ไม่มีปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติโดยการคุ้มครองดูแลพื้นที่ประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งภาคเอกชน 3. เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าทำให้มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ไม่มีพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมในพื้นที่โครงการและใกล้เคียง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่น เป้าหมาย สามารถทำให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นลดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าและบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประโยชน์ต่อประชาชน 1. ให้ราษฎรในพื้นที่โครงการและใกล้เคียง  มีการกินดีอยู่ดี  มีอาชีพทำกินเป็นหลักแหล่ง พัฒนาอาชีพให้เกิดความยั่งยืน มีการดำรงชีวิตในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง  ตามแนวพระราชดำริ  โดยการไม่มีปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 2. การคุ้มครองดูแลพื้นที่  ประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งภาคเอกชน 3. การฟื้นฟูสภาพป่าทำให้มีสภาพป่าที่สมบูรณ์  ไม่มีพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมในพื้นที่โครงการและใกล้เคียง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่น 4. สามารถทำให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น  มีชีวิตที่ดีขึ้น  ลดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า และบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์
  • โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าห้วยศรีคุณ จังหวัดนครพนม

    หัวหน้าโครงการ นายกฤษฎา สาครวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่โครงการและใกล้เคียง มีความกินดีอยู่ดี มีอาชีพทำกินเป็นหลักแหล่งมีการดำรงชีวิตในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริฯโดยการพัฒนาอาชีพให้เกิดความยั่งยืน 2. เพื่อลดปัญหาการบุกรุกและทำลายทรัพยากรป่าไม้โดยการคุ้มครองดูแลพื้นที่และประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับมีสภาพที่สมบูรณ์ 4. เพื่อให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าไม้ในรูปแบบต่างๆอาทิป่าอาหารป่าไม้ฟืนป่าไม้ใช้สอยสาธารณะ ชุมชน วัด โรงเรียน เป้าหมาย 1. สามารถทำให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีชีวิตดีขึ้น ลดการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรเกิดการบูรณาการในการคุ้มครองดูและพื้นที่ 3. สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าไม้พัฒนาฟื้นฟูสภาพป่าให้เกิดความสมบูรณ์เพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน 4. ปลูกฝังการหวงแหนทรัพยากร ทำให้มีจิตสำนึกเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดเป็นเครือข่ายของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประโยชน์ต่อประชาชน 1. การให้ราษฎรในพื้นที่โครงการและใกล้เคียง มีความกินดีอยู่ดี  มีอาชีพทำกินเป็นหลักแหล่ง  พัฒนาอาชีพให้เกิดความยั่งยืนมีการดำรงชีวิตในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริฯ  โดยการการลดปัญหาการบุกรุกและทำลายทรัพยากรป่าไม้ โดยการคุ้มครองดูแลพื้นที่ และประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับมีสภาพที่สมบูรณ์ 2. ให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าไม้ในรูปแบบต่างๆ อาทิ ป่าอาหารป่าไม้ฟืน  ป่าไม้ใช้สอยสาธารณะ ชุมชน วัด โรงเรียน

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message