+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30 - 16:00

โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหนองคลอง จังหวัดสกลนคร/มุกดาหาร

sgsggwa
หัวหน้าโครงการ
นายพิเชษฐ์  จำรัส ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

ที่อยู่
ตำบลพังแดงอำเภอดงหลวง และตำบลบ้านค้ออำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหาร

ขอบเขตพื้นที่
ทิศเหนือ จดบ้านพังแดงตำบลพังแดงอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร
ทิศใต้ จดบ้านคำเบิ่มบ่ามตำบลบ้านค้ออำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหาร
ทิศตะวันออก จดป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูพาน
ทิศตะวันตก จดอุทยานแห่งชาติภูผายล

วัตถุประสงค์
1. เพื่อรักษาและฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารที่เสื่อมโทรมให้กลับฟื้นคืนสภาพเดิมตลอดจนควบคุมไฟป่าในพื้นที่โครงการ
2. เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน และเพิ่มความชุ่มชื้นระบบนิเวศป่าต้นน้ำ
3. เพื่อเสริมสร้างอาชีพและคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่โครงการตามแนวทางคนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน
4. เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ราษฎรในพื้นที่โครงการ

 

ประโยชน์ต่อประชาชน
1. รักษาและฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารที่เสื่อมโทรมให้กลับฟื้นคืนสภาพเดิม ตลอดจนควบคุมไฟป่าในพื้นที่โครงการ
2. ป้องกันการพังทลายของดิน และเพิ่มความชุ่มชื้นระบบนิเวศป่าต้นน้ำ
3. เสริมสร้างอาชีพและคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่โครงการตามแนวทางคนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน
4. สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ราษฎรในพื้นที่โครงการ

โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหนองคลอง จังหวัดสกลนคร/มุกดาหาร

หัวหน้าโครงการ นายพิเชษฐ์  จำรัส ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ที่อยู่ ตำบลพังแดงอำเภอดงหลวง และตำบลบ้านค้ออำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหาร ขอบเขตพื้นที่ ทิศเหนือ จดบ้านพังแดงตำบลพังแดงอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร ทิศใต้ จดบ้านคำเบิ่มบ่ามตำบลบ้านค้ออำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหาร ทิศตะวันออก จดป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูพาน ทิศตะวันตก จดอุทยานแห่งชาติภูผายล วัตถุประสงค์ 1. เพื่อรักษาและฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารที่เสื่อมโทรมให้กลับฟื้นคืนสภาพเดิมตลอดจนควบคุมไฟป่าในพื้นที่โครงการ 2. เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน และเพิ่มความชุ่มชื้นระบบนิเวศป่าต้นน้ำ 3. เพื่อเสริมสร้างอาชีพและคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่โครงการตามแนวทางคนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน 4. เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ราษฎรในพื้นที่โครงการ   ประโยชน์ต่อประชาชน 1. รักษาและฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารที่เสื่อมโทรมให้กลับฟื้นคืนสภาพเดิม ตลอดจนควบคุมไฟป่าในพื้นที่โครงการ 2. ป้องกันการพังทลายของดิน และเพิ่มความชุ่มชื้นระบบนิเวศป่าต้นน้ำ 3. เสริมสร้างอาชีพและคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่โครงการตามแนวทางคนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน 4. สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ราษฎรในพื้นที่โครงการ

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message