+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30 - 16:00

โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ลำห้วยบอง จังหวัดหนองบัวลำภู

etwte
หัวหน้าโครงการ
นายวีระศักดิ์ โพธิศิริ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

ที่อยู่
บ้านตาดไฮ หมู่ 5 ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

วัตถุประสงค์
1. ฟื้นฟูสภาพป่า จากการปลูกป่าในพื้นที่เสื่อมโทรม
2. เพื่อสร้างเสริมให้เกิดความชุ่มชื้นและความอุดมสมบูรณ์ของดิน จากการก่อสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น หรือฝายต้นน้ำแบบผสม
ผสาน
3. ปรับปรุงและฟื้นฟูป่าบริเวณต้นน้ำที่เป็นแหล่งน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง และสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์มีความสมดุลโดยวิธีการส่งเสริมและพัฒนาป่าชุมชนในแนวทางของวนศาสตร์ชุมชน
4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา อาชีพราษฎรในรูปแบบวนเกษตร และโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม
5. เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกในการอนุรักษ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในพื้นที่ให้มีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการประชาสัมพันธ์ จัดฝึกอบรมสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจให้กับราษฎรเน้นให้ทราบว่าราษฎรเป็นผู้มีความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน
6. เพื่อประสานงานการพัฒนาท้องถิ่นโดยร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. เพื่อเป็นการสร้างและเสริมรายได้ของราษฎรในและนอกพื้นที่ใกล้เคียงให้มีความอยู่ดีกินดี มีอาชีพเลี้ยงตนได้ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้พระ
ราชปณิธานตามแนวพระราชดำริ

ประโยชน์ต่อประชาชน
1. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพป่า ให้มีความอุดมสมบูรณ์ จากการปลูกป่าในพื้นที่เสื่อมโทรม
2. ประสานงานการพัฒนาท้องถิ่น  โดยร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. เป็นการสร้างและเสริมรายได้ของราษฎรในและนอกพื้นที่ใกล้เคียง ให้มีความอยู่ดีกินดี มีอาชีพเลี้ยงตนได้ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้พระราชปณิธานตามแนวพระราชดำริ
4. ปรับปรุงและฟื้นฟูป่าบริเวณต้นน้ำที่เป็นแหล่งน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง และสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม

โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ลำห้วยบอง จังหวัดหนองบัวลำภู

หัวหน้าโครงการ นายวีระศักดิ์ โพธิศิริ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ที่อยู่ บ้านตาดไฮ หมู่ 5 ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู วัตถุประสงค์ 1. ฟื้นฟูสภาพป่า จากการปลูกป่าในพื้นที่เสื่อมโทรม 2. เพื่อสร้างเสริมให้เกิดความชุ่มชื้นและความอุดมสมบูรณ์ของดิน จากการก่อสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น หรือฝายต้นน้ำแบบผสม ผสาน 3. ปรับปรุงและฟื้นฟูป่าบริเวณต้นน้ำที่เป็นแหล่งน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง และสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์มีความสมดุลโดยวิธีการส่งเสริมและพัฒนาป่าชุมชนในแนวทางของวนศาสตร์ชุมชน 4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา อาชีพราษฎรในรูปแบบวนเกษตร และโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม 5. เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกในการอนุรักษ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในพื้นที่ให้มีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการประชาสัมพันธ์ จัดฝึกอบรมสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจให้กับราษฎรเน้นให้ทราบว่าราษฎรเป็นผู้มีความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน 6. เพื่อประสานงานการพัฒนาท้องถิ่นโดยร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 7. เพื่อเป็นการสร้างและเสริมรายได้ของราษฎรในและนอกพื้นที่ใกล้เคียงให้มีความอยู่ดีกินดี มีอาชีพเลี้ยงตนได้ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้พระ ราชปณิธานตามแนวพระราชดำริ ประโยชน์ต่อประชาชน 1. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพป่า ให้มีความอุดมสมบูรณ์ จากการปลูกป่าในพื้นที่เสื่อมโทรม 2. ประสานงานการพัฒนาท้องถิ่น  โดยร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. เป็นการสร้างและเสริมรายได้ของราษฎรในและนอกพื้นที่ใกล้เคียง ให้มีความอยู่ดีกินดี มีอาชีพเลี้ยงตนได้ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้พระราชปณิธานตามแนวพระราชดำริ […]

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message