+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30 - 16:00

โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าห้วยศรีคุณ จังหวัดนครพนม

123704_MQ3NXM16tR1242
หัวหน้าโครงการ
นายกฤษฎา สาครวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่โครงการและใกล้เคียง มีความกินดีอยู่ดี มีอาชีพทำกินเป็นหลักแหล่งมีการดำรงชีวิตในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริฯโดยการพัฒนาอาชีพให้เกิดความยั่งยืน
2. เพื่อลดปัญหาการบุกรุกและทำลายทรัพยากรป่าไม้โดยการคุ้มครองดูแลพื้นที่และประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับมีสภาพที่สมบูรณ์
4. เพื่อให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าไม้ในรูปแบบต่างๆอาทิป่าอาหารป่าไม้ฟืนป่าไม้ใช้สอยสาธารณะ ชุมชน วัด โรงเรียน

เป้าหมาย
1. สามารถทำให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีชีวิตดีขึ้น ลดการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรเกิดการบูรณาการในการคุ้มครองดูและพื้นที่
3. สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าไม้พัฒนาฟื้นฟูสภาพป่าให้เกิดความสมบูรณ์เพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
4. ปลูกฝังการหวงแหนทรัพยากร ทำให้มีจิตสำนึกเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดเป็นเครือข่ายของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ต่อประชาชน
1. การให้ราษฎรในพื้นที่โครงการและใกล้เคียง มีความกินดีอยู่ดี  มีอาชีพทำกินเป็นหลักแหล่ง  พัฒนาอาชีพให้เกิดความยั่งยืนมีการดำรงชีวิตในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริฯ  โดยการการลดปัญหาการบุกรุกและทำลายทรัพยากรป่าไม้ โดยการคุ้มครองดูแลพื้นที่ และประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับมีสภาพที่สมบูรณ์
2. ให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าไม้ในรูปแบบต่างๆ อาทิ ป่าอาหารป่าไม้ฟืน  ป่าไม้ใช้สอยสาธารณะ ชุมชน วัด โรงเรียน

โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าห้วยศรีคุณ จังหวัดนครพนม

หัวหน้าโครงการ นายกฤษฎา สาครวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่โครงการและใกล้เคียง มีความกินดีอยู่ดี มีอาชีพทำกินเป็นหลักแหล่งมีการดำรงชีวิตในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริฯโดยการพัฒนาอาชีพให้เกิดความยั่งยืน 2. เพื่อลดปัญหาการบุกรุกและทำลายทรัพยากรป่าไม้โดยการคุ้มครองดูแลพื้นที่และประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับมีสภาพที่สมบูรณ์ 4. เพื่อให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าไม้ในรูปแบบต่างๆอาทิป่าอาหารป่าไม้ฟืนป่าไม้ใช้สอยสาธารณะ ชุมชน วัด โรงเรียน เป้าหมาย 1. สามารถทำให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีชีวิตดีขึ้น ลดการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรเกิดการบูรณาการในการคุ้มครองดูและพื้นที่ 3. สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าไม้พัฒนาฟื้นฟูสภาพป่าให้เกิดความสมบูรณ์เพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน 4. ปลูกฝังการหวงแหนทรัพยากร ทำให้มีจิตสำนึกเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดเป็นเครือข่ายของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประโยชน์ต่อประชาชน 1. การให้ราษฎรในพื้นที่โครงการและใกล้เคียง มีความกินดีอยู่ดี  มีอาชีพทำกินเป็นหลักแหล่ง  พัฒนาอาชีพให้เกิดความยั่งยืนมีการดำรงชีวิตในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริฯ  โดยการการลดปัญหาการบุกรุกและทำลายทรัพยากรป่าไม้ โดยการคุ้มครองดูแลพื้นที่ และประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับมีสภาพที่สมบูรณ์ 2. ให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าไม้ในรูปแบบต่างๆ อาทิ ป่าอาหารป่าไม้ฟืน  ป่าไม้ใช้สอยสาธารณะ ชุมชน วัด โรงเรียน

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message