+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30 - 16:00

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 • โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม

    ผู้จัดการฝ่ายสนามโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม นายชัยพิชิต สอนสมนึก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ที่อยู่ บ้านห้วยไฮ หมู่ที่ 10 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหหม่ จังหวัดหนองคาย พื้นที่หมู่ 9 หมู่บ้านเป้าหมาย วัตถุประสงค์ 1.งานอำนวยการและบริหารโครงการ 2.การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ ด้านป่าไม้ที่ดำเนินการมาเเล้วในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 3.การสำรวจความต้องการและประเมิณศักยภาพ การพัฒนาอาชีพด้านป่าไม้ 4.การส่งเสริม พัฒนาอาชีพและการสนับสนุนการจัดตั้ง กลุ่มอาชีพด้านป่าไม้และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 5.การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการพัฒนาชุมชนเพื่อการอนรักษ์และใช้ประโยขน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน 6.การประเมิณผล (แบบมีส่วนร่วม) การพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างกระบวนการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่น
 • โครงการพ้ฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร

  หัวหน้าโครงการ นายสุริยา คูสกุลรัตน์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ที่อยู่ บ้านถ้ำติ้ว หมู่ที่2 ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบของโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องพระราชดำริและฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมให้เป็นบริเวณต้นน้ำลำธารกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์และให้ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีไม้ไว้ใช้สอยเพิ่มพูนรายได้ 2. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เดิมให้คงสภาพไว้ให้ได้ และเร่งรัดการปลูกป่าไม้ยืนต้นเพิ่มขึ้นเพื่อให้มีป่าไม้ช่วยในการควบคุมความปรวนแปรของดินฟ้าอากาศและภัยแล้ง 3. เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปลูกฝังให้ราษฎรในพื้นที่เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ให้มากยิ่งขึ้น 4. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรที่ยากจนขาดแคลนที่ดินทำกินและบุกรุกป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวต่อไป เป้าหมาย 1. พัฒนาและฟื้นฟูสภาพพ้นที่โครงการป่ารักน้ำ 2. ก่อสร้างอาคารสำนักงานโครงการฯและปรับปรุงภูมิทัศน์ 3. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายบอกเส้นทาง ประโยชน์ต่อประชาชน 1. ฟื้นฟูสภาพพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารที่เสื่อมโทรม เหนืออ่างเก็บน้ำคำจวงและเหนือพื้นที่โครงการป่ารักน้ำ ให้เป็นพื้นที่ต้นน้ำที่มีสภาพเป็นป่าไม้ที่สมบูรณ์ทางด้านนิเวศวิทยา  เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหล่อเลี้ยงอ่างเก็บน้ำคำจวงและพื้นที่โครงการป่ารักน้ำ และพัฒนาพื้นที่ต้นแบบของโครงการป่ารักน้ำ ที่ยั่งยืน  ให้ราษฎรได้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าไม้อันเป็นต้นน้ำลำธาร 2. สร้างความตระหนักในการหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ให้มากขึ้น  และพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่รอบๆโครงการป่ารักน้ำ เพื่อให้ราษฎรที่ยากจน สามารถประกอบอาชีพ  มีรายได้เลี้ยงครอบครัวลดการพึ่งพิงป่า
 • โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาป่าไม้ภูพาน จังหวัดสกลนคร

  หัวหน้าโครงการ นายนพดล แก้วคำไสย์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ที่อยู่ บ้านนานกเค้า ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ขอบเขตพื้นที่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่มีชื่อว่า ป่าภูล้อมข้าวและป่าภูเพ็ก ประโยชน์ต่อประชาชน 1. การอนุรักษ์  ฟื้นฟูสภาพป่า ให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนประโยชน์ในการอนุรักษ์ดิน และน้ำ เอื้อประโยชน์ต่อชุมชน  หมู่บ้าน เพื่อเป็นแหล่งศึกษา วิจัย  เรียนรู้ระบบนิเวศป่าต้นน้ำ 2. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรท้องถิ่น  ชุมชน  หมู่บ้าน  ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ และน้ำ ตามสิทธิที่พึงมีและที่จะได้รับอย่างเป็นธรรมชุมชน ประชาชน ได้รับประโยชน์และเห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้และน้ำ รวมทั้งได้มีโอกาสเข้ามามีบทบาทในการร่วมบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ และน้ำในพื้นที่ อันก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี ความเข้าใจระหว่างหน่วยงาน และประชาชนในพื้นที่
 • โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าดงภูพาน จังหวัดสกลนคร/มุกดาหาร

  หัวหน้าโครงการ นายวิกรม ชูสาย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ขอบเขตพื้นที่ 1. พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 8 แปลง เนื้อที่ 50,625 ไร่ แบ่งออกเป็นป่าภูล้อมข้าว-ป่าภูเพ็กเนื้อที่ 8,750 ไร่,ป่าดงภูพาน เนื้อที่ 41,875 ไร่ 2. พื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูผายล เนื้อที่ 212,942 ไร่ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพป่าให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 2. เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ดิน และน้ำ 3. เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อชุมชน หมู่บ้าน 4. เพื่อเป็นแหล่งศึกษา วิจัย เรียนรู้ระบบนิเวศป่าต้นน้ำ 5. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรท้องถิ่นชุมชนหมู่บ้านในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และน้ำตามสิทธิที่พึงมีและที่จะได้รับอย่างเป็นธรรม เป้าหมาย 1. พื้นที่ป่าต้นน้ำได้รับความคุ้มครองป้องกันอนุรักษ์ฟื้นฟูให้มีระบบนิเวศป่าต้นน้ำที่ดีสามารถเอื้ออำนวยต่อผลผลิตของป่าไม้น้ำในปริมาณที่เพียงพอเหมาะสม 2. ชุมชน ประชาชน ได้รับประโยชน์และเห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้และน้ำรวมทั้งได้มีโอกาสเข้ามามีบทบาทในการร่วมบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และน้ำในพื้นที่อันก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีความเข้าใจระหว่างหน่วยงาน และประชาชนในพื้นที่ 3. ชุมชนประชาชนในพื้นที่สามารถอยู่ร่วมกันกับป่าได้อย่างเกื้อกูลกันในการดำรงวิถีชีวิตที่ดีงามและเหมาะสมในลักษณะของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประโยชน์ต่อประชาชน 1. การอนุรักษ์  ฟื้นฟูสภาพป่า […]
 • โครงการพัฒนาลุ่มน้ำทอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี

  หัวหน้าโครงการ นายสักกะ ศิริวัฒนกาญจน์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ที่อยู่ บ้านตาดน้ำพุ หมู่ที่ 8 อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ขอบเขตพื้นที่ ทิศเหนือ จดภูนกกะบาอำเภอสังคมจังหวัดหนองคาย ทิศใต้ จดเขาขาดอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี ทิศตะวันออก จดลำห้วยไฮอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคาย ทิศตะวันตก จดแนวเขตภูพานอำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานี วัตถุประสงค์ 1. ป้องกันและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำมิให้ถูกทำลายต่อไป 2. เพื่อจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงน้ำโสมให้มีสิทธิทำกินอยู่ถูกต้องตามกฎหมาย 3. ปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์มีความสมดุล โดยวิธีการส่งเสริมและพัฒนาป่าชุมชนในแนวทางของวนศาสตร์ ชุมชน 4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพราษฎรในรูปแบบวนเกษตรและโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม 5. เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกของราษฎรในพื้นที่ให้มีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างองค์ความความรู้ความเข้าใจให้กับราษฎรเน้นให้ทราบว่าราษฎรเป็นผู้มีความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน 6. เพื่อประสานงานการพัฒนาท้องถิ่นโดยร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย 1. สร้างผืนป่าต้นน้ำที่มีความชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์ช่วยให้มีน้ำมาล่อเลี้ยงอ่างเก็บน้ำไว้ให้ราษฎรได้ใช้ตลอดทั้งปีไม่ต่ำกว่า15,000 ไร่ 2. ช่วยลดการพังทลายของดิน ลดความรุนแรงของกระแสน้ำในลำห้วยช่วยเก็บกักตะกอนสามารถกักเก็บน้ำไว้ได้บางส่วนและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่พื้นที่สองฝั่งของลำห้วยต้นน้ำลำธาร จากฝายต้นน้ำลำธารไม่ต่ำกว่า 1,000 ลูก 3. มีเส้นทางป้องกันไฟป่าในระยะยาว โดยรอบพื้นที่โครงการฯ 4. สามารถเพิ่มรายได้ให้กับราษฎรในพื้นที่โดยการจ้างแรงงานในพื้นที่ช่วยลดปัญหาความยากจนได้บางส่วนจากราษฎรทั้ง 10 หมู่บ้านเป้า และโดยรอบโครงการฯ ไม่ต่ำกว่า 400 […]
 • โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าภูเพ็ก ภูล้อมข้าว จังหวัดสกลนคร

  หัวหน้าโครงการ นายชัยพร  ไทยกิ่ง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ที่อยู่ บ้านห้วยแคนตำบลตองโขบอำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ขอบเขตพื้นที่ ทิศเหนือ จดอำเภอนาแกจังหวัดนครพนม ทิศใต้ จดอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร ทิศตะวันออก จด อำเภอนาแกจังหวัดนครพนม ทิศตะวันตก จดอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนคร วัตถุประสงค์ 1. เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่า ให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 2. เพื่อประโยชน์การอนุรักษ์ดินและน้ำ 3. เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อชุมชน หมู่บ้าน 4. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัยเรียนรู้ระบบนิเวศป่าต้นน้ำ 5. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรท้องถิ่นชุมชน หมู่บ้านในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และน้ำตามสิทธิที่พึ่งมีและที่จะได้รับอย่างเป็นธรรม เป้าหมาย 1. เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่า ให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 2. เพื่อประโยชน์การอนุรักษ์ดินและน้ำ 3. เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อชุมชน หมู่บ้าน 4. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัยเรียนรู้ระบบนิเวศป่าต้นน้ำ 5. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้านในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และน้ำตามสิทธิที่พึ่งมีและที่จะได้รับอย่างเป็นธรรม ประโยชน์ต่อประชาชน 1. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพป่า ให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์การอนุรักษ์ดินและน้ำเอื้อประโยชน์ต่อชุมชน หมู่บ้าน 2. เป็นแหล่งศึกษา วิจัย […]
 • โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอ จังหวัดสกลนคร

  หัวหน้าโครงการ นายสุริยา คูสกุลรัตน์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ที่อยู่ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ขอบเขตพื้นที่ ตำบลกกปลาซิว ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน และ ตำบลนาตาล ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่โครงการและใกล้เคียงมีการกินดีอยู่ดีมีอาชีพทำกินเป็นหลักแหล่งมีการดำรงชีวิตในวิถีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริโดยการพัฒนาอาชีพให้เกิดความยั่งยืน 2. ไม่มีปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติโดยการคุ้มครองดูแลพื้นที่ประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งภาคเอกชน 3. เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าทำให้มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ไม่มีพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมในพื้นที่โครงการและใกล้เคียง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่น เป้าหมาย สามารถทำให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นลดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าและบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประโยชน์ต่อประชาชน 1. ให้ราษฎรในพื้นที่โครงการและใกล้เคียง  มีการกินดีอยู่ดี  มีอาชีพทำกินเป็นหลักแหล่ง พัฒนาอาชีพให้เกิดความยั่งยืน มีการดำรงชีวิตในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง  ตามแนวพระราชดำริ  โดยการไม่มีปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 2. การคุ้มครองดูแลพื้นที่  ประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งภาคเอกชน 3. การฟื้นฟูสภาพป่าทำให้มีสภาพป่าที่สมบูรณ์  ไม่มีพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมในพื้นที่โครงการและใกล้เคียง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่น 4. สามารถทำให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น  มีชีวิตที่ดีขึ้น  ลดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า และบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์
 • โครงการพัฒนาลุ่มน้ำทอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย

  หัวหน้าโครงการ นายชัยพิชิต  สอนสมนึก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ที่อยู่ บ้านห้วยไฮ หมู่ที่10 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ขอบเขตพื้นที่ ทิศเหนือ จดทางหลวงหมายเลข 211 (อ.ศรีเชียงใหม่–อ.สังคม จ.หนองคาย) ทิศใต้ จดลำห้วยไฮและเขตพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริจ.อุดรธานี ทิศตะวันออก จดบ้านบางกอกน้อย ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตากและบ้านลุมพินี บ้านไทยเจริญ ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ทิศตะวันตก จดบ้านปากโสม บ.นาโคก ต.ผาตั้ง และ ภูนกกระ-บาบ้านดงต้อง ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย วัตถุประสงค์ 1. เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพป่า ให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 2. เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ดิน และน้ำ 3. เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อชุมชนหมู่บ้าน 4. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัยเรียนรู้ระบบนิเวศป่าต้นน้ำ 5. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรท้องถิ่นชุมชนหมู่บ้านในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และน้ำตามสิทธิที่พึงมีและที่จะได้รับอย่างเป็นธรรม เป้าหมาย 1. ลาดตระเวนป้องกันรักษาพื้นที่และเฝ้าระวังไฟป่า พื้นที่ […]
 • โครงการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติห้วยน้ำหยาด จังหวัดสกลนคร

  หัวหน้าโครงการ นายชนก นาคนิยม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ที่อยู่ บ้านโคกตาดทอง ตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร วัตถุประสงค์ 1. เพื่อป้องกันรักษาป่า และฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารที่เสื่อมโทรมให้กลับฟื้นคืนสภาพเดิม 2. เพื่อพัฒนาผืนป่าต้นน้ำให้มีความชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์ มีน้ำหล่อเลี้ยงอ่างเก็บน้ำได้ตลอดปี 3. เพื่อความคุมไฟป่าในพื้นที่โครงการ 4. เพื่อป้องกันการพังทลายของดินและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 5. สร้างรายได้และเป็นการส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร 6. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่ราษฎรโดยการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7. เป็นแหล่งศึกษาให้ความรู้วิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประโยชน์ต่อประชาชน 1. เพื่อป้องกันรักษาป่า และฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารที่เสื่อมโทรมให้กลับฟื้นคืนสภาพเดิม 2. พัฒนาผืนป่าต้นน้ำให้มีความชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์ มีน้ำหล่อเลี้ยงอ่างเก็บน้ำได้ตลอดปี 3. ความคุมไฟป่าในพื้นที่โครงการ 4. ป้องกันการพังทลายของดินและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 5. สร้างรายได้และเป็นการส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร 6. สร้างจิตสำนึกให้แก่ราษฎรโดยการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7. เป็นแหล่งศึกษา  ให้ความรู้  วิจัย  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ จังหวัดนครพนม

  หัวหน้าโครงการ นายอัครเดช วงศ์กาฬสินธุ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ที่อยู่ บ้านทันสมัย หมู่ที่7 ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ขอบเขตพื้นที่ ทิศเหนือ จดบ้านหนองแซงบ้านวังตามัวเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ทิศใต้ จดบ้านนกเหาะบ้านวังยางเขตอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ทิศตะวันออก จดห้วยยืดยาวบ้านวังโพธิ์เขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ทิศตะวันตก จดห้วยหินชะแนนเขตอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม วัตถุประสงค์ 1. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับราษฎรในท้องถิ่น 2. ส่งเสริมการทำประโยชน์ในที่ดินทำกินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นแก่ราษฎร 4. เพื่อศึกษาและฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม 5. ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกป่าเพื่อลดความเสื่อมโทรมของป่าไม้ในท้องถิ่น6. เป็นการสร้างจิตสำนึกให้ราษฎรในท้องถิ่นมีความรักป่าและรักธรรมชาติ 7. ส่งเสริมให้ราษฎรมีความรักความสามัคคีกันโดยการมีส่วนร่วมในการปลูกป่า 8. เพื่อป้องกันรักษาป่าที่มีอยู่เดิมไม่ให้ถูกทำลายไปมากกว่าที่เป็นอยู่ เป้าหมาย ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบ้านโพนสว่าง– ป่าปลาปาก ท้องที่อำเภอปลาปากท่าอุเทน โพนสวรรค์และอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม มีเนื้อที่ทั้งหมด 63,750 ไร่ และมีหมู่บ้านในเขตพื้นที่บริการจำนวน 18 หมู่บ้าน ประโยชน์ต่อประชาชน 1. ดำเนินการในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ […]
 • โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ

  หัวหน้าโครงการ นายประเสริฐ ทองกุล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ที่อยู่ บ้านภูสวาท ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ขอบเขตพื้นที่ ทิศเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 (หนองคาย-นครพนม) ระหว่างหลักกิโลเมตรที่164-166 ทิศใต้ จดห้วยแบ่ง หรือห้วยซอดตามภาษาท้องถิ่น ทิศตะวันออก จดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว ทิศตะวันตก จดเขตชลประทานอ่างเก็บน้ำตามแนวพระราชดำริห้วยบางบาดตำบลชัยพรอำเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสนองพระราชดำริ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 2. เพื่อเป็นศูนย์รักษาพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลกที่ค้นพบ สิรินธรวัลลี (Bauhinia sirindhorniae)และขยายพันธุ์ต่อไป ดำเนินการรวบรวมพันธุ์ไม้ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมพืชสมุนไพร ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย 3. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพันธุ์ไม้พืชสมุนไพร 4. เพื่อเป็นศูนย์ขยายพันธุ์ไม้ พืชสมุนไพรให้แก่เกษตรกรส่วนราชการต่างๆ ตลอดจนผู้สนใจนำไปปลูกพัฒนาเป็นอาชีพต่อไป 5. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรท้องถิ่นชุมชน หมู่บ้านในด้านการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ สมุนไพรและทรัพยากรธรรมชาติ เป้าหมาย 1. เพื่อสนองพระราชดำริ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 2. เพื่อเป็นศูนย์รักษาพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลกที่ค้นพบ สิรินธรวัลลี (Bauhinia sirindhorniae)และขยายพันธุ์ต่อไปดำเนินการรวบรวมพันธุ์ไม้ตลอดจนเป็นศูนย์รวมพืชสมุนไพรของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย […]
 • โครงการพัฒนาพื้นที่ภูผาหักตามพระราชเสาวนีย์ จังหวัดอุดรธานี

  หัวหน้าโครงการ นายโคจร จำปานิล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ที่อยู่ บ้านสุมณฑา หมู่ที่ 13 ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ขอบเขตพื้นที่ ทิศเหนือ จดห้วยสงครามป่าสงวนแห่งชาติป่าภูวง ทิศใต้ จดป่าสงวนแห่งชาติป่าบะยาว-หัวนาคำ-นายูง-หนองกุงทับม้าและป่าหนองหญ้าไซ ทิศตะวันออก จดป่าสงวนแห่งชาติป่าบะยาวป่าบะยาว-หัวนาคำ-นายูง-หนองกุงทับม้าและป่าหนองหญ้าไซ ทิศตะวันตก จดห้วยสงคราม วัตถุประสงค์ 1. เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ให้คืนสภาพสมบูรณ์ดังเดิม เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับระบบนิเวศน์ป่าไม้ 2. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. เพื่อป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ 4. เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้แก่ราษฎร เป้าหมาย 1. ลาดตระเวนป้องกันรักษาพื้นที่และเฝ้าระวังไฟป่า พื้นที่ 8,194 ไร่ 2. จัดทำฝายต้นน้ำ เพิ่มความหลากหลาย อุดมสมบูรณ์ ทางนิเวศวิทยาของพื้นที่ต้นน้ำลำธาร จำนวนไม่น้อยกว่า 500 แห่ง 3. ส่งเสริม สนับสนุนอาชีพ กลุ่มหมู่บ้านเป้าหมาย 5 หมู่บ้าน 4. ส่งเสริมการจัดตั้งองค์กรชุมชน เครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าต้นน้ำลำธาร […]
 • โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ลำห้วยบอง จังหวัดหนองบัวลำภู

  หัวหน้าโครงการ นายวีระศักดิ์ โพธิศิริ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ที่อยู่ บ้านตาดไฮ หมู่ 5 ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู วัตถุประสงค์ 1. ฟื้นฟูสภาพป่า จากการปลูกป่าในพื้นที่เสื่อมโทรม 2. เพื่อสร้างเสริมให้เกิดความชุ่มชื้นและความอุดมสมบูรณ์ของดิน จากการก่อสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น หรือฝายต้นน้ำแบบผสม ผสาน 3. ปรับปรุงและฟื้นฟูป่าบริเวณต้นน้ำที่เป็นแหล่งน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง และสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์มีความสมดุลโดยวิธีการส่งเสริมและพัฒนาป่าชุมชนในแนวทางของวนศาสตร์ชุมชน 4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา อาชีพราษฎรในรูปแบบวนเกษตร และโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม 5. เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกในการอนุรักษ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในพื้นที่ให้มีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการประชาสัมพันธ์ จัดฝึกอบรมสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจให้กับราษฎรเน้นให้ทราบว่าราษฎรเป็นผู้มีความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน 6. เพื่อประสานงานการพัฒนาท้องถิ่นโดยร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 7. เพื่อเป็นการสร้างและเสริมรายได้ของราษฎรในและนอกพื้นที่ใกล้เคียงให้มีความอยู่ดีกินดี มีอาชีพเลี้ยงตนได้ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้พระ ราชปณิธานตามแนวพระราชดำริ ประโยชน์ต่อประชาชน 1. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพป่า ให้มีความอุดมสมบูรณ์ จากการปลูกป่าในพื้นที่เสื่อมโทรม 2. ประสานงานการพัฒนาท้องถิ่น  โดยร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. เป็นการสร้างและเสริมรายได้ของราษฎรในและนอกพื้นที่ใกล้เคียง ให้มีความอยู่ดีกินดี มีอาชีพเลี้ยงตนได้ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้พระราชปณิธานตามแนวพระราชดำริ […]
 • โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหนองคลอง จังหวัดสกลนคร/มุกดาหาร

  หัวหน้าโครงการ นายพิเชษฐ์  จำรัส ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ที่อยู่ ตำบลพังแดงอำเภอดงหลวง และตำบลบ้านค้ออำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหาร ขอบเขตพื้นที่ ทิศเหนือ จดบ้านพังแดงตำบลพังแดงอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร ทิศใต้ จดบ้านคำเบิ่มบ่ามตำบลบ้านค้ออำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหาร ทิศตะวันออก จดป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูพาน ทิศตะวันตก จดอุทยานแห่งชาติภูผายล วัตถุประสงค์ 1. เพื่อรักษาและฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารที่เสื่อมโทรมให้กลับฟื้นคืนสภาพเดิมตลอดจนควบคุมไฟป่าในพื้นที่โครงการ 2. เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน และเพิ่มความชุ่มชื้นระบบนิเวศป่าต้นน้ำ 3. เพื่อเสริมสร้างอาชีพและคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่โครงการตามแนวทางคนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน 4. เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ราษฎรในพื้นที่โครงการ   ประโยชน์ต่อประชาชน 1. รักษาและฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารที่เสื่อมโทรมให้กลับฟื้นคืนสภาพเดิม ตลอดจนควบคุมไฟป่าในพื้นที่โครงการ 2. ป้องกันการพังทลายของดิน และเพิ่มความชุ่มชื้นระบบนิเวศป่าต้นน้ำ 3. เสริมสร้างอาชีพและคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่โครงการตามแนวทางคนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน 4. สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ราษฎรในพื้นที่โครงการ
 • โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าห้วยศรีคุณ จังหวัดนครพนม

  หัวหน้าโครงการ นายกฤษฎา สาครวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่โครงการและใกล้เคียง มีความกินดีอยู่ดี มีอาชีพทำกินเป็นหลักแหล่งมีการดำรงชีวิตในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริฯโดยการพัฒนาอาชีพให้เกิดความยั่งยืน 2. เพื่อลดปัญหาการบุกรุกและทำลายทรัพยากรป่าไม้โดยการคุ้มครองดูแลพื้นที่และประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับมีสภาพที่สมบูรณ์ 4. เพื่อให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าไม้ในรูปแบบต่างๆอาทิป่าอาหารป่าไม้ฟืนป่าไม้ใช้สอยสาธารณะ ชุมชน วัด โรงเรียน เป้าหมาย 1. สามารถทำให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีชีวิตดีขึ้น ลดการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรเกิดการบูรณาการในการคุ้มครองดูและพื้นที่ 3. สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าไม้พัฒนาฟื้นฟูสภาพป่าให้เกิดความสมบูรณ์เพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน 4. ปลูกฝังการหวงแหนทรัพยากร ทำให้มีจิตสำนึกเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดเป็นเครือข่ายของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประโยชน์ต่อประชาชน 1. การให้ราษฎรในพื้นที่โครงการและใกล้เคียง มีความกินดีอยู่ดี  มีอาชีพทำกินเป็นหลักแหล่ง  พัฒนาอาชีพให้เกิดความยั่งยืนมีการดำรงชีวิตในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริฯ  โดยการการลดปัญหาการบุกรุกและทำลายทรัพยากรป่าไม้ โดยการคุ้มครองดูแลพื้นที่ และประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับมีสภาพที่สมบูรณ์ 2. ให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าไม้ในรูปแบบต่างๆ อาทิ ป่าอาหารป่าไม้ฟืน  ป่าไม้ใช้สอยสาธารณะ ชุมชน วัด โรงเรียน

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message