หน้าที่รับผิดชอบ

1. กำหนดแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยยึดถือแนวทางตามแนวพระราชดำริ
2. ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน และผลักดันแนวพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาของราษฎรในพื้นที่
เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน
3. ดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นบนพื้นฐานการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพด้านป่าไม้ เสริมสร้างการเรียนรู้
ขยายผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ชุมชน
4. ประสานการดำเนินการ ติดตาม และรายงานการดำเนินงาน กรณีทูลเกล้าฯถวายฎีกาการขอพระราชทานพระมหากรุณา
การขอพระราชทานความเป็นธรรมและการขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบร่วมกับสำนักราชเลขาธิการ
สำนักพระราชวัง สำนักงานก.ป.ร.และหน่วยงานต่างๆ
5. ดำเนินกิจกรรม โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการสนองงานพระราชดำริหรือการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสต่างๆ
ที่อยู่นอกเหนือภารกิจปกติของส่วนหรือกลุ่มงานอื่นในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
6. บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่าในพื้นที่รับผิดชอบให้มีความสมบูรณ์
7. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ภารกิจ

1. ฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริ
2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้ำ
3. ส่งเสริมความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้สอดคล้องกับภูมิสังคมในพื้นที่
4. เพื่อสนองงานพระราชดำริ และบริหารงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
5. ประสานการประชุมร่วมกับสำนักพระราชวัง กระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาแนวทางตามพระราชดำริ
6. จัดทำแผนแม่บท แผนงาน เป้าหมาย กิจกรรม   จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ รายละเอียดงบประมาณขออนุมัติเงินประจำงวด ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาในเขตพื้นที่เฉพาะ และโครงการเฉพาะกิจอื่นๆ
โดยให้กำกับดูแลงบประมาณงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู วิจัย และพัฒนาป่าไม้ กิจกรรมหลักงานฟื้นฟูและพัฒนาป่าไม้ กิจกรรมงานพัฒนาการป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจกรรมงานพัฒนาการป่าไม้ในเขตพื้นที่เฉพาะ
7. รายงานผลความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค เตรียมงานรับเสด็จฯ ถวายรายงานรับสนองพระราชดำริ

โครงการในความรับผิดชอบ

1. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว (1) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2. โครงการพัฒนาป่าลำน้ำน่านฝั่งขวาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.อุตรดิตถ์
3. โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และเลย
4. โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริบ้านวังยาว–บ้านห้วยระหงส์ จ.เพชรบูรณ์
5. โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านซับตะเคียน จ.เพชรบูรณ์
6. โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
7. โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านวังไทรทอง จ.เพชรบูรณ์
8. โครงการเขื่อนแควน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ 1 จ.พิษณุโลก
9. โครงการเขื่อนแควน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ 2 จ.พิษณุโลก
10.โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม