+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30 - 16:00

2532

  • โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัด-ภูเมี่ยง-ภูสอยดาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก/อุตรดิตถ์

    หัวหน้าโครงการ นายจันทร์รอน วงศ์วาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ที่อยู่ ต.บ่อภาค  อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ขอบเขตพื้นที่ อยู่ระหว่างรอยต่อจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดเลย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการตำบลนาบัว อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกและตำบลห้วยมุ่นอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ดินน้ำ และสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อรักษาสภาพป่าบริเวณพื้นที่ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาวส่วนใหญ่ให้ยั่งยืนตลอดไป 3. เพื่อฟื้นฟูป่าบริเวณพื้นที่ภูขัด  ภูเมี่ยง ภูสอยดาว ที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ 4. เพื่อแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือให้ราษฎรที่ไม่มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยซึ่งประกอบด้วยผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยราษฎรอาสาสมัครและทหารกองหนุนได้เข้าอยู่อาศัยทำกิน  ในที่ดินซึ่งทางราชการจัดสรรให้อย่างมีระเบียบ 5. เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การต่อสู้แบบเบ็ดเสร็จ 6. เพื่อสนองแนวพระราชดำริ  สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ เป้าหมาย 1.  ประสานการจัดให้ราษฎรที่ไม่มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยซึ่งประกอบด้วยผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ราษฎรอาสาสมัครและทหารกองหนุนให้มีที่อยู่อาศัยและที่ทำกินเป็นหลักแหล่งถาวรในพื้นที่อย่างมีระเบียบและถูกต้องตามกฎหมาย 2.  ในพื้นที่โครงการจะส่งเสริมการพัฒนาชีวิตเพื่อยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของราษฎรให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้อันเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงภายในพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์  การพัฒนา 3.  ในบริเวณรอบพื้นที่โครงการจะทำการฟื้นฟูสภาพป่าและต้นน้ำลำธารที่ถูกบุกรุกทำลายให้มีความอุดมสมบูรณ์ ประโยชน์ต่อประชาชน 1. แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือให้ราษฎรที่ไม่มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย  ซึ่งประกอบด้วย ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย  ราษฎรอาสาสมัคร  และทหารกองหนุน  ได้เข้าอยู่อาศัยทำกิน  ในที่ดินซึ่งทางราชการจัดสรรให้อย่างมีระเบียบ […]

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message