+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30 - 16:00

2555

  • โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริบ้านซับตะเคียน จังหวัดเพชรบูรณ์

    หัวหน้าโครงการ นายบุญศักดิ์ สารยศ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ที่อยู่ จังหวัดเพรชบูรณ์ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสนองแนวพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 2. เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารให้กลับมีความสมบูรณ์ดังเดิมและช่วยรักษาระบบนิเวศป่าไม้ให้มีความสมดุลและยั่งยืน 3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของราษฎร 4. เพื่อบูรนาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน 5. เพื่อสร้างแนวร่วมภาคประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 6. เพื่อให้เกิดความสมดุลกลมกลืน  ระหว่างคนชุมชนและป่าอย่างยั่งยืน ประโยชน์ต่อประชาชน 1. ฟื้นฟูสภาพป่า ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารให้กลับมีความสมบูรณ์ดังเดิม และช่วยรักษาระบบนิเวศป่าไม้ให้มีความสมดุลและยั่งยืน 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของราษฎร บูรนาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน 3. สร้างแนวร่วมภาคประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความสมดุล  กลมกลืน  ระหว่าง  คน  ชุมชน  และป่าอย่างยั่งยืน
  • โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก พื้นที่ที่ 2

    หัวหน้าโครงการ นายพจน์ ชินปัญชนะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ที่อยู่ บ้านน้ำเลา หมู่ที่2 ตำบลบ่อโพธิ์  อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลก วัตถุประสงค์ โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ที่2  เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมในพื้นที่เตรียมการประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำของแม่น้ำแควน้อยและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เตรียมการประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด เป้าหมาย ฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมพื้นที่ต้นน้ำแม่น้ำแควน้อยในพื้นที่เตรียมการประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด ให้มีสภาพสมบูรณ์ พัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่เตรียมการประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ให้คนสามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน ประโยชน์ต่อประชาชน 1. พัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมโทรม ในพื้นที่ต้นน้ำลุ่มน้ำเหนือเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้มีสภาพสมบูรณ์ 2. สกัดกั้นและปราบปรามการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในลุ่มน้ำแควน้อย 3. ให้ชุมชน มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 4. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับภาครัฐในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เหนือเขื่อนแควน้อยฯ 5. ติดตามการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ลุ่มน้ำแควน้อยฯ 6. ชุมชน มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และอยู่ร่วมกับป่า 7. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมในพื้นที่เตรียมการประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด ราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เตรียมการประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัดซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำของแม่น้ำแควน้อย และพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่เตรียมการประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด ที่ดีขึ้น  ให้คนสามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน
  • โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก พื้นที่ที่ 1

    หัวหน้าโครงการ นายอาทิตย์ สีแก้ว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ที่อยู่ บ้านน้ำแจ้งพัฒนา  หมู่ 15 ตำบลนาบัว  อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมโทรมในพื้นที่ต้นน้ำลุ่มน้ำเหนือเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีสภาพสมบูรณ์ 2. เพื่อสกัดกั้นและปราบปรามการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในลุ่มน้ำแควน้อย 3. เพื่อให้ชุมชน มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับภาครัฐในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เหนือเขื่อนแควน้อยฯ 5. เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ลุ่มน้ำแควน้อยฯ ประโยชน์ต่อประชาชน 1. พัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมโทรม ในพื้นที่ต้นน้ำลุ่มน้ำเหนือเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้มีสภาพสมบูรณ์ 2. สกัดกั้นและปราบปรามการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในลุ่มน้ำแควน้อย 3. ให้ชุมชน มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 4. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับภาครัฐในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เหนือเขื่อนแควน้อยฯ 5. ติดตามการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ลุ่มน้ำแควน้อยฯ 6. ชุมชน มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และอยู่ร่วมกับป่า 7. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมในพื้นที่เตรียมการประกาศ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด ราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เตรียมการประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภู ขัดซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำของแม่น้ำแควน้อย และพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่เตรียมการประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภู ขัด ที่ดีขึ้น  ให้คนสามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน  

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message