+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30 - 16:00

2556

  • โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์

    หัวหน้าโครงการ นายนที บิณฑวิหค ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ที่อยู่ บ้านกิ่วเคียน ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอบเขตพื้นที่ ทิศเหนือ จดสันเขาภูพญาพ่อ ทิศใต้ จดดอยขุนฝางบ้านปางหมิ่น ทิศตะวันออก จดเขื่อนสิริกิติ์ ทิศตะวันตก จดสันเขาภูพญาพ่อและเขาพลึง วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสนองแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 2. เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวาท้องที่ตำบลน้ำหมันตำบลจริมอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารให้กลับมีความสมบูรณ์ดังเดิม 3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของราษฎร 4. เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนดำเนินการฟื้นฟูสภาพป่าและป้องกันรักษาป่าในพื้นที่ต้นน้ำลำธารให้กลับคืนสู่สภาพป่าธรรมชาติที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ดีดังเดิม และช่วยรักษาระบบนิเวศป่าไม้ให้มีความสมดุลและยั่งยืน 5. เพื่อสร้างแนวร่วมภาคประชาชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6. เพื่อให้เกิดความสมดุล  กลมกลืนระหว่างคนชุมชนและป่าอย่างยั่งยืน เป้าหมาย 1. ดำเนินการฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงเนื้อที่ประมาณ 10,000 ไร่ 2. ดำเนินการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นท้องที่ ๙ ตำบล (จริม หาดล้า ท่าปลา ร่วมจิต น้ำหมัน วังดิน หาดงิ้ว บ้านด่าน […]

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message