+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30 - 16:00

2558

  • โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านวังไทรทอง จ.เพชรบูรณ์

    หัวหน้าโครงการ  นายจักรวัฒน์ ชินรัตน์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ที่อยู่   บ้านวังไทรทอง จังหวัดเพชรบูรณ์ มีแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ น้อมนำเอาแนวทางตามพระราชดำริ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปใช้ปฏิบัติในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรม ช่วยแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน จัดระเบียบชุมชน ส่งเสริมพัฒนาการร่วมกลุ่มสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดตั้งหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพด้านป่าไม้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จัดตั้งกลุ่มอาชีพ โดยใช้พื้นที่ทำการเกษตรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ตลอดทั้งปี ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ผลผลิตอย่างยั่งยืน เพิ่มรายได้ ลดความต้องการใช้พื้นที่ป่าไม้สำหรับการเกษตร ใช้หลักรัฐศาสตร์นำหลักนิติศาสตร์ ผสมผสานกับความรู้แบบวิทยาศาสตร์ ทรัพยากร/ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ประโยชน์ที่จะได้รับ อนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้ ความหลากหลาย ทางชีวภาพ และระบบนิเวศน์ เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาอาชีพตามแนวพระราชดำริ เช่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ฯ เกิดการมีส่วนร่วม ประสานเชื่อมโยงระหว่างประชาชนกับส่วนราชการ และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน […]

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message