+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30 - 16:00

ปีอื่นๆ

  • โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านวังไทรทอง จ.เพชรบูรณ์

    หัวหน้าโครงการ  นายจักรวัฒน์ ชินรัตน์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ที่อยู่   บ้านวังไทรทอง จังหวัดเพชรบูรณ์ มีแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ น้อมนำเอาแนวทางตามพระราชดำริ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปใช้ปฏิบัติในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรม ช่วยแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน จัดระเบียบชุมชน ส่งเสริมพัฒนาการร่วมกลุ่มสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดตั้งหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพด้านป่าไม้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จัดตั้งกลุ่มอาชีพ โดยใช้พื้นที่ทำการเกษตรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ตลอดทั้งปี ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ผลผลิตอย่างยั่งยืน เพิ่มรายได้ ลดความต้องการใช้พื้นที่ป่าไม้สำหรับการเกษตร ใช้หลักรัฐศาสตร์นำหลักนิติศาสตร์ ผสมผสานกับความรู้แบบวิทยาศาสตร์ ทรัพยากร/ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ประโยชน์ที่จะได้รับ อนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้ ความหลากหลาย ทางชีวภาพ และระบบนิเวศน์ เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาอาชีพตามแนวพระราชดำริ เช่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ฯ เกิดการมีส่วนร่วม ประสานเชื่อมโยงระหว่างประชาชนกับส่วนราชการ และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน […]
  • โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก/เพชรบูรณ์/เลย

    หัวหน้าโครงการ นายศุภกุล จันทร์ลา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ที่อยู่ หมู่ที่ 10 บ้านร่องกล้า ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ขอบเขตพื้นที่ ทิศเหนือ จดตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และ ตำบลกกสะท้อน อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย ทิศตะวันออก จดตำบลวังบาล  อำเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์ ทิศใต้จด ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และ ตำบลกกสะท้อน อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย ทิศตะวันตกจด ตำบลเนินเพิ่ม  อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก ประโยชน์ต่อประชาชน 1. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านให้อาศัยอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน 2. ส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่ทำการเกษตรแบบการวนเกษตรเพื่อทดแทนการปลูกกระหล่ำปลี 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าในด้านการท่องเที่ยวและสภาพแวดล้อม 4. ส่งเสริมพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message