+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30 - 16:00

โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริบ้านซับตะเคียน จังหวัดเพชรบูรณ์

id76
หัวหน้าโครงการ
นายบุญศักดิ์ สารยศ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

ที่อยู่
จังหวัดเพรชบูรณ์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนองแนวพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
2. เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารให้กลับมีความสมบูรณ์ดังเดิมและช่วยรักษาระบบนิเวศป่าไม้ให้มีความสมดุลและยั่งยืน
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของราษฎร
4. เพื่อบูรนาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน
5. เพื่อสร้างแนวร่วมภาคประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม
6. เพื่อให้เกิดความสมดุลกลมกลืน  ระหว่างคนชุมชนและป่าอย่างยั่งยืน

ประโยชน์ต่อประชาชน
1. ฟื้นฟูสภาพป่า ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารให้กลับมีความสมบูรณ์ดังเดิม และช่วยรักษาระบบนิเวศป่าไม้ให้มีความสมดุลและยั่งยืน
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของราษฎร บูรนาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน
3. สร้างแนวร่วมภาคประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความสมดุล  กลมกลืน  ระหว่าง  คน  ชุมชน  และป่าอย่างยั่งยืน

โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริบ้านซับตะเคียน จังหวัดเพชรบูรณ์

หัวหน้าโครงการ นายบุญศักดิ์ สารยศ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ที่อยู่ จังหวัดเพรชบูรณ์ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสนองแนวพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 2. เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารให้กลับมีความสมบูรณ์ดังเดิมและช่วยรักษาระบบนิเวศป่าไม้ให้มีความสมดุลและยั่งยืน 3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของราษฎร 4. เพื่อบูรนาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน 5. เพื่อสร้างแนวร่วมภาคประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 6. เพื่อให้เกิดความสมดุลกลมกลืน  ระหว่างคนชุมชนและป่าอย่างยั่งยืน ประโยชน์ต่อประชาชน 1. ฟื้นฟูสภาพป่า ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารให้กลับมีความสมบูรณ์ดังเดิม และช่วยรักษาระบบนิเวศป่าไม้ให้มีความสมดุลและยั่งยืน 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของราษฎร บูรนาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน 3. สร้างแนวร่วมภาคประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความสมดุล  กลมกลืน  ระหว่าง  คน  ชุมชน  และป่าอย่างยั่งยืน

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message