+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30 - 16:00

โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์

id80
หัวหน้าโครงการ
นายนที บิณฑวิหค ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

ที่อยู่
บ้านกิ่วเคียน ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

ขอบเขตพื้นที่
ทิศเหนือ จดสันเขาภูพญาพ่อ
ทิศใต้ จดดอยขุนฝางบ้านปางหมิ่น
ทิศตะวันออก จดเขื่อนสิริกิติ์
ทิศตะวันตก จดสันเขาภูพญาพ่อและเขาพลึง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนองแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
2. เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวาท้องที่ตำบลน้ำหมันตำบลจริมอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารให้กลับมีความสมบูรณ์ดังเดิม
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของราษฎร
4. เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนดำเนินการฟื้นฟูสภาพป่าและป้องกันรักษาป่าในพื้นที่ต้นน้ำลำธารให้กลับคืนสู่สภาพป่าธรรมชาติที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ดีดังเดิม และช่วยรักษาระบบนิเวศป่าไม้ให้มีความสมดุลและยั่งยืน
5. เพื่อสร้างแนวร่วมภาคประชาชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. เพื่อให้เกิดความสมดุล  กลมกลืนระหว่างคนชุมชนและป่าอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย
1. ดำเนินการฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงเนื้อที่ประมาณ 10,000 ไร่
2. ดำเนินการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นท้องที่ ๙ ตำบล (จริม หาดล้า ท่าปลา ร่วมจิต น้ำหมัน วังดิน หาดงิ้ว บ้านด่าน แสนตอ) และพื้นที่ใกล้เคียง
3. สร้างเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่ารักษาสิ่แวดล้อม ท้องที่9 ตำบล (จริม หาดล้า ท่าปลา ร่วมจิต  น้ำหมัน วังดิน หาดงิ้ว บ้านด่าน แสนตอ) เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป

ประโยชน์ต่อประชาชน
1. ดำเนินการฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง
2. ดำเนินการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท้องที่ ๙ ตำบล (จริม หาดล้า ท่าปลา ร่วมจิต น้ำหมัน วังดิน หาดงิ้ว บ้านด่าน แสนตอ) และพื้นที่ใกล้เคียง
3. สร้างแนวร่วมภาคประชาชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความสมดุล  กลมกลืน  ระหว่าง  คน  ชุมชน  และป่าอย่างยั่งยืน

โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์

หัวหน้าโครงการ นายนที บิณฑวิหค ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ที่อยู่ บ้านกิ่วเคียน ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอบเขตพื้นที่ ทิศเหนือ จดสันเขาภูพญาพ่อ ทิศใต้ จดดอยขุนฝางบ้านปางหมิ่น ทิศตะวันออก จดเขื่อนสิริกิติ์ ทิศตะวันตก จดสันเขาภูพญาพ่อและเขาพลึง วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสนองแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 2. เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวาท้องที่ตำบลน้ำหมันตำบลจริมอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารให้กลับมีความสมบูรณ์ดังเดิม 3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของราษฎร 4. เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนดำเนินการฟื้นฟูสภาพป่าและป้องกันรักษาป่าในพื้นที่ต้นน้ำลำธารให้กลับคืนสู่สภาพป่าธรรมชาติที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ดีดังเดิม และช่วยรักษาระบบนิเวศป่าไม้ให้มีความสมดุลและยั่งยืน 5. เพื่อสร้างแนวร่วมภาคประชาชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6. เพื่อให้เกิดความสมดุล  กลมกลืนระหว่างคนชุมชนและป่าอย่างยั่งยืน เป้าหมาย 1. ดำเนินการฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงเนื้อที่ประมาณ 10,000 ไร่ 2. ดำเนินการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นท้องที่ ๙ ตำบล (จริม หาดล้า ท่าปลา ร่วมจิต น้ำหมัน วังดิน หาดงิ้ว บ้านด่าน […]

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message