+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30 - 16:00

โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก พื้นที่ที่ 2

SONY DSC
หัวหน้าโครงการ
นายพจน์ ชินปัญชนะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

ที่อยู่
บ้านน้ำเลา หมู่ที่2 ตำบลบ่อโพธิ์  อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลก

วัตถุประสงค์
โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ที่2  เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมในพื้นที่เตรียมการประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำของแม่น้ำแควน้อยและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เตรียมการประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด

เป้าหมาย
ฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมพื้นที่ต้นน้ำแม่น้ำแควน้อยในพื้นที่เตรียมการประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด ให้มีสภาพสมบูรณ์
พัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่เตรียมการประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ให้คนสามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน

ประโยชน์ต่อประชาชน
1. พัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมโทรม ในพื้นที่ต้นน้ำลุ่มน้ำเหนือเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้มีสภาพสมบูรณ์
2. สกัดกั้นและปราบปรามการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในลุ่มน้ำแควน้อย
3. ให้ชุมชน มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
4. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับภาครัฐในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เหนือเขื่อนแควน้อยฯ
5. ติดตามการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ลุ่มน้ำแควน้อยฯ
6. ชุมชน มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และอยู่ร่วมกับป่า
7. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมในพื้นที่เตรียมการประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด ราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เตรียมการประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัดซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำของแม่น้ำแควน้อย และพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่เตรียมการประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด ที่ดีขึ้น  ให้คนสามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน

โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก พื้นที่ที่ 2

หัวหน้าโครงการ นายพจน์ ชินปัญชนะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ที่อยู่ บ้านน้ำเลา หมู่ที่2 ตำบลบ่อโพธิ์  อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลก วัตถุประสงค์ โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ที่2  เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมในพื้นที่เตรียมการประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำของแม่น้ำแควน้อยและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เตรียมการประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด เป้าหมาย ฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมพื้นที่ต้นน้ำแม่น้ำแควน้อยในพื้นที่เตรียมการประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด ให้มีสภาพสมบูรณ์ พัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่เตรียมการประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ให้คนสามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน ประโยชน์ต่อประชาชน 1. พัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมโทรม ในพื้นที่ต้นน้ำลุ่มน้ำเหนือเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้มีสภาพสมบูรณ์ 2. สกัดกั้นและปราบปรามการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในลุ่มน้ำแควน้อย 3. ให้ชุมชน มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 4. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับภาครัฐในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เหนือเขื่อนแควน้อยฯ 5. ติดตามการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ลุ่มน้ำแควน้อยฯ 6. ชุมชน มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และอยู่ร่วมกับป่า 7. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมในพื้นที่เตรียมการประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด ราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เตรียมการประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัดซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำของแม่น้ำแควน้อย และพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่เตรียมการประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด ที่ดีขึ้น  ให้คนสามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message