+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30 - 16:00

โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก/เพชรบูรณ์/เลย

id73
หัวหน้าโครงการ
นายศุภกุล จันทร์ลา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

ที่อยู่
หมู่ที่ 10 บ้านร่องกล้า ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ขอบเขตพื้นที่
ทิศเหนือ จดตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และ ตำบลกกสะท้อน อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย
ทิศตะวันออก จดตำบลวังบาล  อำเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศใต้จด ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และ ตำบลกกสะท้อน อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย
ทิศตะวันตกจด ตำบลเนินเพิ่ม  อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก

ประโยชน์ต่อประชาชน
1. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านให้อาศัยอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน
2. ส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่ทำการเกษตรแบบการวนเกษตรเพื่อทดแทนการปลูกกระหล่ำปลี
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าในด้านการท่องเที่ยวและสภาพแวดล้อม
4. ส่งเสริมพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก/เพชรบูรณ์/เลย

หัวหน้าโครงการ นายศุภกุล จันทร์ลา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ที่อยู่ หมู่ที่ 10 บ้านร่องกล้า ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ขอบเขตพื้นที่ ทิศเหนือ จดตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และ ตำบลกกสะท้อน อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย ทิศตะวันออก จดตำบลวังบาล  อำเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์ ทิศใต้จด ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และ ตำบลกกสะท้อน อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย ทิศตะวันตกจด ตำบลเนินเพิ่ม  อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก ประโยชน์ต่อประชาชน 1. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านให้อาศัยอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน 2. ส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่ทำการเกษตรแบบการวนเกษตรเพื่อทดแทนการปลูกกระหล่ำปลี 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าในด้านการท่องเที่ยวและสภาพแวดล้อม 4. ส่งเสริมพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message