+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30 - 16:00

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 • โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านวังไทรทอง จ.เพชรบูรณ์

  หัวหน้าโครงการ  นายจักรวัฒน์ ชินรัตน์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ที่อยู่   บ้านวังไทรทอง จังหวัดเพชรบูรณ์ มีแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ น้อมนำเอาแนวทางตามพระราชดำริ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปใช้ปฏิบัติในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรม ช่วยแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน จัดระเบียบชุมชน ส่งเสริมพัฒนาการร่วมกลุ่มสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดตั้งหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพด้านป่าไม้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จัดตั้งกลุ่มอาชีพ โดยใช้พื้นที่ทำการเกษตรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ตลอดทั้งปี ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ผลผลิตอย่างยั่งยืน เพิ่มรายได้ ลดความต้องการใช้พื้นที่ป่าไม้สำหรับการเกษตร ใช้หลักรัฐศาสตร์นำหลักนิติศาสตร์ ผสมผสานกับความรู้แบบวิทยาศาสตร์ ทรัพยากร/ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ประโยชน์ที่จะได้รับ อนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้ ความหลากหลาย ทางชีวภาพ และระบบนิเวศน์ เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาอาชีพตามแนวพระราชดำริ เช่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ฯ เกิดการมีส่วนร่วม ประสานเชื่อมโยงระหว่างประชาชนกับส่วนราชการ และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน […]
 • โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์

  หัวหน้าโครงการ นายนที บิณฑวิหค ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ที่อยู่ บ้านกิ่วเคียน ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอบเขตพื้นที่ ทิศเหนือ จดสันเขาภูพญาพ่อ ทิศใต้ จดดอยขุนฝางบ้านปางหมิ่น ทิศตะวันออก จดเขื่อนสิริกิติ์ ทิศตะวันตก จดสันเขาภูพญาพ่อและเขาพลึง วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสนองแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 2. เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวาท้องที่ตำบลน้ำหมันตำบลจริมอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารให้กลับมีความสมบูรณ์ดังเดิม 3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของราษฎร 4. เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนดำเนินการฟื้นฟูสภาพป่าและป้องกันรักษาป่าในพื้นที่ต้นน้ำลำธารให้กลับคืนสู่สภาพป่าธรรมชาติที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ดีดังเดิม และช่วยรักษาระบบนิเวศป่าไม้ให้มีความสมดุลและยั่งยืน 5. เพื่อสร้างแนวร่วมภาคประชาชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6. เพื่อให้เกิดความสมดุล  กลมกลืนระหว่างคนชุมชนและป่าอย่างยั่งยืน เป้าหมาย 1. ดำเนินการฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงเนื้อที่ประมาณ 10,000 ไร่ 2. ดำเนินการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นท้องที่ ๙ ตำบล (จริม หาดล้า ท่าปลา ร่วมจิต น้ำหมัน วังดิน หาดงิ้ว บ้านด่าน […]
 • โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัด-ภูเมี่ยง-ภูสอยดาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก/อุตรดิตถ์

  หัวหน้าโครงการ นายจันทร์รอน วงศ์วาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ที่อยู่ ต.บ่อภาค  อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ขอบเขตพื้นที่ อยู่ระหว่างรอยต่อจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดเลย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการตำบลนาบัว อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกและตำบลห้วยมุ่นอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ดินน้ำ และสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อรักษาสภาพป่าบริเวณพื้นที่ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาวส่วนใหญ่ให้ยั่งยืนตลอดไป 3. เพื่อฟื้นฟูป่าบริเวณพื้นที่ภูขัด  ภูเมี่ยง ภูสอยดาว ที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ 4. เพื่อแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือให้ราษฎรที่ไม่มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยซึ่งประกอบด้วยผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยราษฎรอาสาสมัครและทหารกองหนุนได้เข้าอยู่อาศัยทำกิน  ในที่ดินซึ่งทางราชการจัดสรรให้อย่างมีระเบียบ 5. เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การต่อสู้แบบเบ็ดเสร็จ 6. เพื่อสนองแนวพระราชดำริ  สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ เป้าหมาย 1.  ประสานการจัดให้ราษฎรที่ไม่มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยซึ่งประกอบด้วยผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ราษฎรอาสาสมัครและทหารกองหนุนให้มีที่อยู่อาศัยและที่ทำกินเป็นหลักแหล่งถาวรในพื้นที่อย่างมีระเบียบและถูกต้องตามกฎหมาย 2.  ในพื้นที่โครงการจะส่งเสริมการพัฒนาชีวิตเพื่อยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของราษฎรให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้อันเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงภายในพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์  การพัฒนา 3.  ในบริเวณรอบพื้นที่โครงการจะทำการฟื้นฟูสภาพป่าและต้นน้ำลำธารที่ถูกบุกรุกทำลายให้มีความอุดมสมบูรณ์ ประโยชน์ต่อประชาชน 1. แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือให้ราษฎรที่ไม่มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย  ซึ่งประกอบด้วย ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย  ราษฎรอาสาสมัคร  และทหารกองหนุน  ได้เข้าอยู่อาศัยทำกิน  ในที่ดินซึ่งทางราชการจัดสรรให้อย่างมีระเบียบ […]
 • โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์

    หัวหน้าโครงการ นายประสาน เอียดสังข์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ที่อยู่ ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอบเขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดกับ เขตจังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน ทิศตะวันออก ติดกับ อ่างเก็บน้ำสิริกิติ์ ทิศใต้ ติดกับ ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ วัตถุประสงค์ 1. ฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมบริเวณพื้นที่ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวาซึ่งเป็นต้นน้ำลำธารของลำน้ำน่านและอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ให้คืนสภาพเป็นป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์  สามารถรักษาสมดุลระบบนิเวศป่าไม้ในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในพื้นที่ปลูกพืชให้สอดคล้องกับภูมิสังคมในลักษณะป่า3 อย่างประโยชน์4 อย่างตลอดจนมีการอนุรักษ์ดินและน้ำ 3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่โครงการ เป้าหมาย 1. พัฒนาถนนการชลประทานป่าไม้การเกษตรและด้านสาธารณสุข  ในหมู่บ้านเป้าหมาย 6 หมู่บ้าน ซึ่งทั้งหมดอยู่ในเขตตำบลนางพญาอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. ปลูกและบำรุงป่าควบคู่ไปกับการพัฒนาอาชีพราษฎรเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าธรรมชาติที่เสื่อมโทรมโดยราษฎรมีส่วนร่วม 3. แก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินให้แก่ราษฎรโดยการส่งเสริมให้มีอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับภูมิสังคม ประโยชน์ต่อประชาชน 1. ฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมบริเวณพื้นที่ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา  ซึ่งเป็นต้นน้ำลำธารของลำน้ำน่าน และอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์  ให้คืนสภาพเป็นป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์  สามารถรักษาสมดุล  ระบบนิเวศป่าไม้ในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน 2. […]
 • โครงการพัฒนาป่าไม้ตามพระราชดำริ บ้านวังยาว จังหวัดเพชรบูรณ์

  หัวหน้าโครงการ นายเสกสันต์ ลอมแปลง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ที่อยู่ บ้านวังยาว  จังหวัดเพชรบูรณ์ ประโยชน์ต่อประชาชน 1. การดำเนินงานราษฎรมีรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตังเองได้ โดยไม่ทำลายทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 2. คุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่เป้าหมาย ดีขึ้น และราษฎรมีอาชีพที่เหมาะสม และมีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น 3. ราษฎรให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ มีความรู้และเห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศในพื้นที่เป้าหมายดีขึ้น
 • โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริบ้านซับตะเคียน จังหวัดเพชรบูรณ์

  หัวหน้าโครงการ นายบุญศักดิ์ สารยศ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ที่อยู่ จังหวัดเพรชบูรณ์ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสนองแนวพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 2. เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารให้กลับมีความสมบูรณ์ดังเดิมและช่วยรักษาระบบนิเวศป่าไม้ให้มีความสมดุลและยั่งยืน 3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของราษฎร 4. เพื่อบูรนาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน 5. เพื่อสร้างแนวร่วมภาคประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 6. เพื่อให้เกิดความสมดุลกลมกลืน  ระหว่างคนชุมชนและป่าอย่างยั่งยืน ประโยชน์ต่อประชาชน 1. ฟื้นฟูสภาพป่า ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารให้กลับมีความสมบูรณ์ดังเดิม และช่วยรักษาระบบนิเวศป่าไม้ให้มีความสมดุลและยั่งยืน 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของราษฎร บูรนาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน 3. สร้างแนวร่วมภาคประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความสมดุล  กลมกลืน  ระหว่าง  คน  ชุมชน  และป่าอย่างยั่งยืน
 • โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก พื้นที่ที่ 2

  หัวหน้าโครงการ นายพจน์ ชินปัญชนะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ที่อยู่ บ้านน้ำเลา หมู่ที่2 ตำบลบ่อโพธิ์  อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลก วัตถุประสงค์ โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ที่2  เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมในพื้นที่เตรียมการประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำของแม่น้ำแควน้อยและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เตรียมการประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด เป้าหมาย ฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมพื้นที่ต้นน้ำแม่น้ำแควน้อยในพื้นที่เตรียมการประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด ให้มีสภาพสมบูรณ์ พัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่เตรียมการประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ให้คนสามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน ประโยชน์ต่อประชาชน 1. พัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมโทรม ในพื้นที่ต้นน้ำลุ่มน้ำเหนือเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้มีสภาพสมบูรณ์ 2. สกัดกั้นและปราบปรามการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในลุ่มน้ำแควน้อย 3. ให้ชุมชน มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 4. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับภาครัฐในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เหนือเขื่อนแควน้อยฯ 5. ติดตามการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ลุ่มน้ำแควน้อยฯ 6. ชุมชน มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และอยู่ร่วมกับป่า 7. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมในพื้นที่เตรียมการประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด ราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เตรียมการประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัดซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำของแม่น้ำแควน้อย และพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่เตรียมการประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด ที่ดีขึ้น  ให้คนสามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน
 • โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก พื้นที่ที่ 1

  หัวหน้าโครงการ นายอาทิตย์ สีแก้ว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ที่อยู่ บ้านน้ำแจ้งพัฒนา  หมู่ 15 ตำบลนาบัว  อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมโทรมในพื้นที่ต้นน้ำลุ่มน้ำเหนือเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีสภาพสมบูรณ์ 2. เพื่อสกัดกั้นและปราบปรามการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในลุ่มน้ำแควน้อย 3. เพื่อให้ชุมชน มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับภาครัฐในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เหนือเขื่อนแควน้อยฯ 5. เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ลุ่มน้ำแควน้อยฯ ประโยชน์ต่อประชาชน 1. พัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมโทรม ในพื้นที่ต้นน้ำลุ่มน้ำเหนือเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้มีสภาพสมบูรณ์ 2. สกัดกั้นและปราบปรามการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในลุ่มน้ำแควน้อย 3. ให้ชุมชน มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 4. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับภาครัฐในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เหนือเขื่อนแควน้อยฯ 5. ติดตามการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ลุ่มน้ำแควน้อยฯ 6. ชุมชน มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และอยู่ร่วมกับป่า 7. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมในพื้นที่เตรียมการประกาศ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด ราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เตรียมการประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภู ขัดซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำของแม่น้ำแควน้อย และพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่เตรียมการประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภู ขัด ที่ดีขึ้น  ให้คนสามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน  
 • โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก/เพชรบูรณ์/เลย

  หัวหน้าโครงการ นายศุภกุล จันทร์ลา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ที่อยู่ หมู่ที่ 10 บ้านร่องกล้า ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ขอบเขตพื้นที่ ทิศเหนือ จดตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และ ตำบลกกสะท้อน อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย ทิศตะวันออก จดตำบลวังบาล  อำเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์ ทิศใต้จด ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และ ตำบลกกสะท้อน อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย ทิศตะวันตกจด ตำบลเนินเพิ่ม  อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก ประโยชน์ต่อประชาชน 1. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านให้อาศัยอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน 2. ส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่ทำการเกษตรแบบการวนเกษตรเพื่อทดแทนการปลูกกระหล่ำปลี 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าในด้านการท่องเที่ยวและสภาพแวดล้อม 4. ส่งเสริมพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message