ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง

มีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานการดำเนินงาน วิเคราะห์ วางแผนจัดทำงบประมาณในเบื้องต้น รวมทั้งติดตามผล แนะนำและเร่งรัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม และโครงการเฉพาะกิจอื่นๆในท้องที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 13 สาขาลำปาง

บุคลากร

 โครงสร้างส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
Prapart Inkaew
นาย ประภาส อินทร์แก้ว
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

 

พื้นที่ในความรับผิดชอบ

 ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ ท้องที่จังหวัดลำปาง.

โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านแม่ต๋ำ ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
– โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านทุ่งจี้ ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
– โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านแม่ถอด ตำบลแม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง
– โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริดอยล้าน