ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)

 

มี หน้าที่รับผิดชอบในการประสานการดำเนินงาน วิเคราะห์ วางแผนจัดทำงบประมาณในเบื้องต้น รวมทั้งติดตามผล แนะนำและเร่งรัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม และโครงการเฉพาะกิจอื่นๆในท้องที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 13 (แพร่)  Read More …

บุคลากร

โครงสร้างของส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ฝ่ายหลัก ดังนี้

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13
I am message box. Click edit button to change this text.
นายเทพ ฟูคำ
หัวหน้าโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 1
นายเทพ ฟูคำ
นายสุเจตน์ มงคลไชยสิทธิ์
หัวหน้าโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 2
นายสุเจตน์ มงคลไชยสิทธิ์
ว่าที่ร.ท.รุ่งเรืองชัย ทองคำ
หัวหน้าโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 3
ว่าที่ร.ท.รุ่งเรืองชัย ทองคำ
นายยงยุทธ สุยานะ
หัวหน้าโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 4
นายยงยุทธ สุยานะ
นายสิงหา สมใจ
หัวหน้าโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 5
นายสิงหา สมใจ
นายพินิจ ลิมาลัย
หัวหน้าโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 6
นายพินิจ ลิมาลัย
นายสัมฤทธิ์ ตูลเพ็ง
หัวหน้าโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 7
นายสัมฤทธิ์ ตูลเพ็ง
นายมนูศักดิ์ เย็นฉ่ำ
หัวหน้าโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 8
นายมนูศักดิ์ เย็นฉ่ำ
นายนิมิตร แจ้งเกษมสุข
หัวหน้าโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 9
นายนิมิตร แจ้งเกษมสุข
นายวิทูร จิณณธรรม
หัวหน้าโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 10
นายวิทูร จิณณธรรม
นายปัญญา เนื่องจากจ้อย
หัวหน้าโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ภูพยัคฆ์ จังหวัดน่าน
นายปัญญา เนื่องจากจ้อย
นายพรหมวรงค์ เขื่อนวัง
หัวหน้าโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสบขุ่น จังหวัดน่าน
นายพรหมวรงค์ เขื่อนวัง
นายพงษ์ศักดิ์ ปาสาบุตร
หัวหน้าโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสะจุก-สะเกี้ยง
นายพงษ์ศักดิ์ ปาสาบุตร
นายณัฐพงษ์ หอมจันทร์
หัวหน้าโครงการปลูกป่าสาธิตเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริ
นายณัฐพงษ์ หอมจันทร์
นายเพลิน ขวัญนาค
หัวหน้าโครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูน(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)จังหวัดน่าน
นายเพลิน ขวัญนาค
นายฤทธี ลือโฮ้ง
หัวหน้าโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน
นายฤทธี ลือโฮ้ง
นายวรายุ เทียมไธสง
หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยขวาก จังหวัดน่าน
นายวรายุ เทียมไธสง
นางลักษวรรณ หอศิลป์
หัวหน้าโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่ จังหวัดน่าน
นางลักษวรรณ หอศิลป์
นายสุรชัย สิงห์เหาะ
หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านนาตอง จังหวัดแพร่
นายสุรชัย สิงห์เหาะ
นายวินัย สาใจ
หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านแม่พร้าว จังหวัดแพร่
นายวินัย สาใจ
นายเรืองเวทน์ เหล่าป่าเป้า
หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยป๋อ จังหวัดน่าน
นายเรืองเวทน์ เหล่าป่าเป้า

พื้นที่ที่รับผิดชอบ

 ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษริ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) รับผิดชอบพื้นที่ทั้งหมด 2 จังหวัด ได้แก่ แพร่ น่าน

Recent Blog

Recent Photos