ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)

 

มี หน้าที่รับผิดชอบในการประสานการดำเนินงาน วิเคราะห์ วางแผนจัดทำงบประมาณในเบื้องต้น รวมทั้งติดตามผล แนะนำและเร่งรัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม และโครงการเฉพาะกิจอื่นๆในท้องที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 13 (แพร่)  Read More …

บุคลากร

โครงสร้างของส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ฝ่ายหลัก ดังนี้

นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13
นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์
ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
นายวิทยา ไพศาลศักดิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นายเทียนชัย สิริเรืองบุญ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นางกานต์ธณัฐ กวินพลอาสา
หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศและประชาสัมพันธ์เผยแพร่
นายวรายุ เทียมไธสง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต
นายสิงหา สมใจ
นายอดิศร สุวรรณศรี
หัวหน้าโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 1
นายอดิศร สุวรรณศรี
นายมงคล คงสว่าง
หัวหน้าโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 2
นายมงคล คงสว่าง
ว่าที่่ ร.ท.รุ่งเรืองชัย ทองคำ
หัวหน้าโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 3
ว่าที่่ ร.ท.รุ่งเรืองชัย ทองคำ
นายยงยุทธ สุยานะ
หัวหน้าโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 4
นายยงยุทธ สุยานะ
นายสันติสุข อินต๊ะวิน
หัวหน้าโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 5
นายสันติสุข อินต๊ะวิน
นายสุรชัย สิงห์เหาะ
หัวหน้าโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 6
นายสุรชัย สิงห์เหาะ
นายสัมฤทธิ์ ตูลเพ็ง
หัวหน้าโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 7
นายสัมฤทธิ์ ตูลเพ็ง
นายมนูศักดิ์ เย็นฉ่ำ
หัวหน้าโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 8
นายมนูศักดิ์ เย็นฉ่ำ
นายนิมิตร แจ้งเกษมสุข
หัวหน้าโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 9
นายนิมิตร แจ้งเกษมสุข
นายวิทูร จิณณธรรม
หัวหน้าโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 10
นายวิทูร จิณณธรรม
นายพันธ์ศักดิ์ สายเกียรติวงศ์
หัวหน้าโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ภูพยัคฆ์ จังหวัดน่าน
นายพันธ์ศักดิ์ สายเกียรติวงศ์
นายพรหมวรงค์ เขื่อนวัง
หัวหน้าโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสบขุ่น จังหวัดน่าน
นายพรหมวรงค์ เขื่อนวัง
นายพงษ์ศักดิ์ ปาสาบุตร
หัวหน้าโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสะจุก-สะเกี้ยง
นายพงษ์ศักดิ์ ปาสาบุตร
นายณัฐพงษ์ หอมจันทร์
หัวหน้าโครงการปลูกป่าสาธิตเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริ
นายณัฐพงษ์ หอมจันทร์
นายธีรศักดิ์ พรายมี
หัวหน้าโครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน
นายธีรศักดิ์ พรายมี
นายฤทธี ลือโฮ้ง
หัวหน้าโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน
นายฤทธี ลือโฮ้ง
นายวรายุ เทียมไธสง
หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยขวาก จังหวัดน่าน
นายวรายุ เทียมไธสง
นายนัทวุฒิ อินทรรุจิกุล
หัวหน้าโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่ จังหวัดน่าน
นายนัทวุฒิ อินทรรุจิกุล
นายสิงหา สมใจ
หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านนาตอง จังหวัดแพร่
นายสิงหา สมใจ
นายวินัย สาใจ
หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านแม่พร้าว จังหวัดแพร่
นายวินัย สาใจ
นายเรืองเวทน์ เหล่าป่าเป้า
หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยป๋อ จังหวัดน่าน
นายเรืองเวทน์ เหล่าป่าเป้า
นายวรายุ เทียมไธสง
หัวหน้าโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม
นายวรายุ เทียมไธสง
หัวหน้าโครงการพัฒนาส่วนพระองค์
นายพรหมวรงค์ เขื่อนวัง
นางสาวรัชนู เกิดเชิดชู
ประจำส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
นางสาวรัชนู เกิดเชิดชู

พื้นที่ที่รับผิดชอบ

 ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) รับผิดชอบพื้นที่ทั้งหมด 2 จังหวัด ได้แก่ แพร่ น่าน

Recent Blog

Recent Photos