+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30 - 16:00

ห้วยขวากร่วมใจ ปลูกต้นไม้ถวายแม่

ห้วยขวากร่วมใจ ปลูกต้นไม้ถวายแม่

โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยขวาก จังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรม “ห้วยขวากร่วมใจ ปลูกต้นไม้ถวายแม่” ร่วมกับชุมชนบ้านห้วยขวาก ดำเนินการปลูกต้นต๋าว รอบพื้นที่หมู่บ้าน เป็นจำนวน 300 ต้น เพื่อใช้เป็นพืชอาหารและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในอนาคต ลดการใช้ประโยชน์จากป่าโดยตรง อีกทั้งยังเป็นการรวบรวมพันธุกรรมพืชอาหารในพื้นที่อีกทางหนึ่ง โดยชุมชนให้ความสนใจร่วมกิจกรรม ครบทั้ง 64 ครอบครัว

9 8 7 6 5 4 3 2 1

Leave a Reply

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message