ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)

ภารกิจและอำนาจหน้าที่

1. ประสานการดำเนินงาน วิเคราะห์ วางแผนจัดทำงบประมาณในเบื้องต้น รวมทั้งติดตามผล แนะนำ และเร่งรัดการดำเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2. ประสานงานการรับเสด็จและสนองพระราชดำริให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการปฏิบัติงานการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะ
พื้นที่ โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมและโครงการเฉพาะกิจอื่นๆ ของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

การบริหารงานภายใน

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคคล งานพัสดุและอาคารสถานที่ งานการเงิน ตลอดจนวิเคราะห์
จัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปี และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ประกอบด้วย
1.1 งานธุรการ
1.2 งานแผนงานและติดตามประเมินผล
1.3 งานการเงินและบัญชี
2. ฝ่ายวิชาการ
มีหน้าที่รับผิดชอบทำการศึกษา วิจัย และพัฒนาวิชาการ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. ฝ่ายสารสนเทศและประชาสัมพันธ์เผยแพร่
มีหน้าที่รับผิดชอบรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ จัดทำฐานข้อมูลของหน่วยงานในสังกัด การจัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่งานข่าวสาร จัดทำและปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ และ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย
3.1 งานสารสนเทศ
3.2 งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่
4. พัฒนาคุณภาพชีวิต
มีหน้าที่รับผิดชอบรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาคสนาม ตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต ยกระดับราคา ยกระดับรายได้ในการประกอบอาชีพของราษฎร ในด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย
4.1 งานแปรรูปผลผลิต
4.2 งานการตลาด
5. โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม
มีหน้าที่รับผิดชอบการส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาอาชีพทางด้านป่าไม้แบบเศรษฐกิจ พึ่งตนเอง ให้กับราษฎรภายใน
หมู่บ้านที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยอยู่บนพื้นฐานแนวคิดการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่า
การใช้และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านป่าไม้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของชุมชน และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย