+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30 - 16:00

2556

  • โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านนาตอง จังหวัดแพร่

    หัวหน้าโครงการ นายสิงหา สมใจ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ที่อยู่ บ้านนาตอง หมู่ที่ 9 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ขอบเขตพื้นที่ ทิศเหนือ-ติดต่อกับป่าสงวนแห่งชาติแม่ก๋อน-แม่สาย ทิศใต้-ติดต่อกับอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน ทิศตะวันออก-ติดต่อกับบ้านน้ำกลาย ทิศตะวันตก-ติดต่อกับอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน วัตถุประสงค์ 1.เพื่อส่งเสริมอาชีพชุมชน สร้างรายได้ครัวเรือน พัฒนาป่าไม้โดยชุมชนมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 2.เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่โครงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป้าหมาย 1.เพื่อลดปัญหาการย้ายถิ่นฐานออกจากพื้นที่ 2.เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรปลูกไม้เศรษฐกิจแทนการทำไร่นาเลื่อนลอย 3.เพื่อให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น ประโยชน์ต่อประชาชน 1. ส่งเสริมอาชีพชุมชน สร้างรายได้ครัวเรือน พัฒนาป่าไม้โดยชุมชนมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 2. ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกไม้เศรษฐกิจแทนการทำไร่นาเลื่อนลอยเพื่อให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดปัญหาการย้ายถิ่นฐานออกจากพื้นที่  
  • โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านแม่พร้าว จังหวัดแพร่

    หัวหน้าโครงการ นายวินัย สาใจ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ที่อยู่ บ้านแม่พร้าว หมู่ที่ 9 ตำบลสะเอียบอำเภอสอง จังหวัดแพร่ ขอบเขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านบ่อต้นสักตำบลบ้านมางอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยา ทิศใต้ ติดต่อกับป่าดอยแปหลวง ทิศตะวันออก ติดต่อกับแม่น้ำยม ทิศตะวันตก ติดต่อกับสันเขาดอยแปเมืองแบ่งเขตอำเภอเมืองสองจังหวัดแพร่กับอำเภองาว จังหวัดลำปาง วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสนองงานตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2. เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กลับมีความอุดมสมบูรณ์ 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คนอยู่ป่าได้อย่างยั่งยืน 4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นแหล่งอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศ 5. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป้าหมาย 1. พื้นที่ป่ากลับมีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ 2. ราษฎรมีส่วนร่วมมีความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 3. คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรดีขึ้น 4. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติศึกษา 5. สร้างกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสายพันธุ์ไม้ ประโยชน์ต่อประชาชน 1. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กลับมีความอุดมสมบูรณ์ 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คนอยู่ป่าได้อย่างยั่งยืน 3. ส่งเสริมและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นแหล่งอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 4. […]
  • โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยป๋อ จังหวัดน่าน

    หัวหน้าโครงการ นายเรืองเวทน์ เหล่าป่าเป้า ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ที่อยู่ บ้านห้วยป๋อ หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ขอบเขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านห้วยขวาก ทิศใต้ ติดต่อกับบ้านน้ำจุน ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านบ่อหยวกและบ้านสะเละ ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านแจลงหลวง วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของราษฎร 2. เพื่อให้ชุมชนใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน เป้าหมาย 1. เพื่อลดปัญหาการทำไร่เลื่อนลอย 2. ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกไม้กาแฟแทนการปลูกข้าวโพด 3. เพื่อให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น ประโยชน์ต่อประชาชน 1. ลดปัญหาการทำไร่เลื่อนลอย 2. ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกไม้กาแฟแทนการปลูกข้าวโพด 3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message