+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30 - 16:00

ปีอื่นๆ

 • โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ จังหวัดน่าน

  หัวหน้าโครงการ นายพรหมวรงค์ เขื่อนวัง  ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสนองงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ประโยชน์ต่อประชาชน 1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมกับศักยภาพของชุมชน และพื้นที่สูง 2. การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงควบคู่กับการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 • โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (พื้นที่ 1-10) จังหวัดน่าน – พื้นที่ที่ 9 บ้านนาบง

  หัวหน้าโครงการ นายนิมิตร แจ้งเกษมสุข  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ที่อยู่ บ้านนาบง หมู่ที่ 14 ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ขอบเขตพื้นที่ ทิศเหนือ-จดเขตการปกครองบ้านป่าตอง ต.บ่อเกลือใต้ ทิศใต้-จดห้วยสาง(เขตการปกครองบ้านห้วยล้อม) ทิศตะวันออก-จดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศตะวันตก-จดห้วยกาน, เขตการปกครองบ้าน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการให้การพัฒนาชาวเขา และผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยในพื้นที่จังหวัดน่าน 2. เพื่อเสริมสร้างและป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงบริเวณแนวชายแดนไทย – ลาว พร้อมทั้งพัฒนาพื้นที่ ยุทธศาสตร์ที่สำคัญให้มีความมั่นคงตลอดไป 3. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีที่อยู่อาศัย และที่ทำกินถาวรถูกต้องตามกฎหมาย ไม่อพยพเคลื่อนย้าย 4. เพื่อยกระดับรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายให้เพียงพอแก่ความจำเป็นในการดำรงชีวิต และสามารถพึ่งตัวเองได้ 5. เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ที่จำเป็น และเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น 6. เพื่อให้มีระบบการอนุรักษ์ การใช้และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสม เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย 1. โครงการพมพ. ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 9  เนื้อที่ประมาณ 73,000  […]
 • โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (พื้นที่ 1-10) จังหวัดน่าน – พื้นที่ที่ 2 บ้านดอนไพรวัลย์

  หัวหน้าโครงการ นายมงคล คงสว่าง  ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ที่อยู่ บ้านราษฎร์รัฐพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ขอบเขตพื้นที่ ทิศเหนือ-จดบ้านหลักลายตำบลอวนอำเภอปัว ทิศใต้-จดบ้านปางช้างหมู่ที่12 ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข ทิศตะวันออก-จดลำน้ำว้าแนวเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ตำบลพงษ์ อำเภอแม่จริม ทิศตะวันตก-จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก-ตำบลพงษ์อำเภอสันติสุข วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการให้การพัฒนาชาวเขาและ  ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยในพื้นที่จังหวัดน่าน 2. เพื่อเสริมสร้างและป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงบริเวณแนวชายแดนไทย-ลาวพร้อมทั้งพัฒนาพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญให้มีความมั่นคงตลอดไป 3. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินถาวรถูกต้องตามกฏหมายไม่อพยพ เคลื่อนย้ายอยู่ร่วมในสังคมไทยในฐานะพลเมืองไทยและได้รับการจัดระเบียบการปกครองเข้าสู่ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 4. เพื่อยกระดับรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชากรกลุ่มเป้าหมายให้พอเพียงแก่ความจำเป็นในการดำรงชีวิตและสามารถพึ่งตนเองได้  รวมทั้งเตรียมการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาส่วนรวมต่อไป 5.เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่จำเป็นและเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น 6. เพื่อให้มีระบบการอนุรักษ์ การใช้และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมเพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเอื้ออำนวยต่อการแก้ไขปัญหาการปลูกพืชเสพติด  รวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประโยชน์ต่อประชาชน 1. เป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการให้การพัฒนาชาวเขาและผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยในพื้นที่จังหวัดน่าน 2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินถาวรถูกต้องตามกฎหมายไม่อพยพ เคลื่อนย้าย อยู่ร่วมในสังคมไทยในฐานะพลเมืองไทยและได้รับการจัดระเบียบการปกครอง เข้าสู่ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 3. ยกระดับรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชากรกลุ่มเป้าหมายให้พอเพียงแก่ความจำเป็นในการดำรงชีวิตและสามารถพึ่งตนเองได้ รวมทั้งเตรียมการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาส่วนรวม ต่อไป และเพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่จำเป็นและเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น […]
 • โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (พื้นที่ 1-10) จังหวัดน่าน – พื้นที่ที่ 1 บ้านน้ำรีพัฒนา-บ้านน้ำช้าง

  หัวหน้าโครงการ นายอดิศร สุวรรณศรี  ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ที่อยู่ บ้านน้ำช้างพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในการให้การพัฒนาชาวเขาและ  ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยในพื้นที่จังหวัดน่าน 2. เพื่อเสริมสร้างและป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงบริเวณแนวชายแดนไทย-ลาวพร้อมทั้งพัฒนาพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญให้มีความมั่นคงตลอดไป 3. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินถาวรถูกต้องตามกฏหมายไม่อพยพ เคลื่อนย้ายอยู่ร่วมในสังคมไทยในฐานะพลเมืองไทยและได้รับการจัดระเบียบการปกครองเข้าสู่ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 4. เพื่อยกระดับรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชากรกลุ่มเป้าหมายให้พอเพียงแก่ความจำเป็นในการดำรงชีวิตและสามารถพึ่งตนเองได้  รวมทั้งเตรียมการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาส่วนรวม  ต่อไป 5. เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่จำเป็นและเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น 6. เพื่อให้มีระบบการอนุรักษ์ การใช้และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมเพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเอื้ออำนวยต่อการแก้ไขปัญหาการปลูกพืชเสพติด  รวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประโยชน์ต่อประชาชน 1. เป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการให้การพัฒนาชาวเขาและผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยในพื้นที่จังหวัดน่าน 2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินถาวรถูกต้องตามกฎหมายไม่อพยพ เคลื่อนย้าย อยู่ร่วมในสังคมไทยในฐานะพลเมืองไทยและได้รับการจัดระเบียบการปกครอง เข้าสู่ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 3. ยกระดับรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชากรกลุ่มเป้าหมายให้พอเพียงแก่ความจำเป็นในการดำรงชีวิตและสามารถพึ่งตนเองได้ รวมทั้งเตรียมการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาส่วนรวม ต่อไป และเพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่จำเป็นและเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น 4. ให้มีระบบการอนุรักษ์ การใช้และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสม เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเอื้ออำนวยต่อการแก้ไขปัญหาการปลูกพืชเสพติด รวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ […]
 • โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามแนวพระราชดำริ ภูพยัคฆ์ จังหวัดน่าน

  หัวหน้าโครงการ นายปัญญา เนื่องจากจ้อย ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ที่อยู่ หมู่ที่ 12 บ้านน้ำรีพัฒนา ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน วัตถุประสงค์ 1.เพื่อสนับสนุนโดยการประสานงานและการคุ้มครองป้องกันชุมชน ให้หน่วยงานร่วม โครงการ ตลอดจนราษฎร ในโครงการ ให้สามารถดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางพระราชดำริ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการฯ ซึ่งได้แก่ 1.1จัดตั้งสถานีทดลองเกษตรในที่สูง  เพื่อใช้พื้นที่ที่ถูกแผ้วถางแล้ว มาทำประโยชน์ให้เกิดผลผลิตสูงสุด เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการฯ 1.2ฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม ให้กลับคืนสภาพเป็นป่าที่สมบูรณ์ดังเดิม 1.3อนุรักษ์สภาพป่าไม้ และพันธุ์สัตว์ป่า ที่ยังมีเหลืออยู่ในพื้นที่ป่าภูพยัคฆ์โดยให้ราษฎรได้มีส่วนร่วม ในลักษณะของการฝึกราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า 1.4ฝึกอบรมเกษตรแบบครบวงจร เพื่อให้ราษฎรเรียนรู้การใช้ที่ดินที่มีจำกัด ให้เกิดผลผลิตที่เพียงพอ ต่อการเลี้ยงเองได้ รวมทั้งให้เรียนรู้การบริหารจัดการในการทำโครงการเกษตรปลอดสารเคมี และยาฆ่าแมลง เรียนรู้ด้าน การตลาดด้วยการรวมกลุ่มในรูปแบบของสหกรณ์ การแปรรูปผลผลิตการเกษตร ให้เป็นเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้มูลค่าเพิ่มขึ้น 1.5ช่วยให้ราษฎรมีงานทำและมีรายได้ เพื่อสนับสนุนรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาการว่างงาน การกระจาย รายได้ไปสู่ราษฎรในชนบทที่ยังอยู่ใต้เส้นระดับยากจน และนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 2.เพื่อลดปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ ด้วยการเคลื่อนไหวใน พื้นที่ การปฏิบัติการจิตวิทยา การประชาสัมพันธ์ และการปลูกจิตสำนึกการมีส่วนร่วม และสร้างความเข้มแข็งให้เกิดแก่ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะงาน การป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติด จากภายนอกประเทศ เป้าหมาย พัฒนาให้ราษฎรชายไทยภูเขามีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู พัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่มี […]
 • โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูง ตามแนวพระราชดำริ บ้านสะจุก-สะเกี้ยง จังหวัดน่าน

  หัวหน้าโครงการ นายพงษ์ศักดิ์ ปาสาบุตร ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ที่อยู่ บ้านสะจุก หมู่ที่ 7  และ บ้านสะเกี้ยง หมู่ที่ 8 ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ขอบเขตพื้นที่ ทิศเหนือ จรด บ้านสะจุก  ต.ขุนน่าน  อ.เฉลิมพระเกียรติ ทิศใต้ จรด บ้านห้วยลึก  ต.บ่อเกลือเหนือ  อ.บ่อเกลือ ทิศตะวันออก จรด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศตะวันตก จรด หน่วยจัดการต้นน้ำขุนน่าน ประโยชน์ต่อประชาชน 1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกัน รักษาพื้นที่ป่าต้นน้ำ และพื้นที่อนุรักษ์ 2. ปรับพื้นที่การทำนาแบบเดิมที่ปลูกตามไหล่เขาที่ลาดชัน ไปเป็นนาแบบขั้นบันไดและสร้างงานให้ราษฎร ให้มีอาชีพ

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message