+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30 - 16:00

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมการปลูกหวายไผ่ จังหวัดน่าน ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ

id86
หัวหน้าโครงการ
นายนัทวุฒิ อินทรรุจิกุล  ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

ที่อยู่
บ้านแหน หมู่ที่ 1 ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ขอบเขตพื้นที่
ทิศเหนือ ติดต่อกับสันปันน้ำของลำน้ำแป่ง
ทิศใต้ ติดต่อกับดอยวาวสันปันน้ำห้วยสบสายและสันปันน้ำคัวะ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับลำน้ำยาว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับดอยวาวแนวเขตแบ่งอำเภอปงจังหวัดพะเยา – อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่าน

วัตถุประสงค์
1.เพื่อสนองพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์หวายและไผ่รวมทั้งการสืบสานและพัฒนาอาชีพการจักสานหวายและไผ่ในจังหวัดน่าน
2.เพื่อเป็นแหล่งศึกษารวบรวมพันธุ์และขยายพันธุ์พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพันธุ์หวายพื้นเมืองและไผ่ในจังหวัดน่าน
3.เพื่อส่งเสริมและการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ่และเพิ่มพื้นที่ปลูกหวายและไผ่ให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการ และมีการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป

เป้าหมาย
เพื่อพัฒนากระบวนการในการส่งเสริมราษฎรในพื้นที่โครงการพระราชดําริชุมชนในพื้นที่โครงการและรอบๆ พื้นที่อนุรักษ์ ให้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างต่อเนื่อง จนทําให้ทรัพยากรป่าไม้อุดมสมบูรณ์จนก่อให้เกิดผลผลิตจนสามารถนํามาใช้ประโยชน์เพื่อการพึ่งพิงตนเองได้อย่างพอเพียง พัฒนาผลิตผลที่ใช้เป็นผลผลิตสร้างรายได้เสริมแก่ครัวเรือน

ประโยชน์ต่อประชาชน
1. การอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์หวายและไผ่ รวมทั้งการสืบสานและพัฒนาอาชีพการจักสานหวายและไผ่ในจังหวัดน่าน
2. เป็นแหล่งศึกษารวบรวมพันธุ์และขยายพันธุ์ พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพันธุ์หวายพื้นเมืองจังหวัดน่านและไผ่
3. การส่งเสริมและการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์ และเพิ่มพื้นที่ปลูกหวายและไผ่ยั่งยืนตลอดไป ให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการ และมีการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมการปลูกหวายไผ่ จังหวัดน่าน ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ

หัวหน้าโครงการ นายนัทวุฒิ อินทรรุจิกุล  ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ที่อยู่ บ้านแหน หมู่ที่ 1 ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ขอบเขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดต่อกับสันปันน้ำของลำน้ำแป่ง ทิศใต้ ติดต่อกับดอยวาวสันปันน้ำห้วยสบสายและสันปันน้ำคัวะ ทิศตะวันออก ติดต่อกับลำน้ำยาว ทิศตะวันตก ติดต่อกับดอยวาวแนวเขตแบ่งอำเภอปงจังหวัดพะเยา – อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่าน วัตถุประสงค์ 1.เพื่อสนองพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์หวายและไผ่รวมทั้งการสืบสานและพัฒนาอาชีพการจักสานหวายและไผ่ในจังหวัดน่าน 2.เพื่อเป็นแหล่งศึกษารวบรวมพันธุ์และขยายพันธุ์พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพันธุ์หวายพื้นเมืองและไผ่ในจังหวัดน่าน 3.เพื่อส่งเสริมและการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ่และเพิ่มพื้นที่ปลูกหวายและไผ่ให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการ และมีการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป เป้าหมาย เพื่อพัฒนากระบวนการในการส่งเสริมราษฎรในพื้นที่โครงการพระราชดําริชุมชนในพื้นที่โครงการและรอบๆ พื้นที่อนุรักษ์ ให้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างต่อเนื่อง จนทําให้ทรัพยากรป่าไม้อุดมสมบูรณ์จนก่อให้เกิดผลผลิตจนสามารถนํามาใช้ประโยชน์เพื่อการพึ่งพิงตนเองได้อย่างพอเพียง พัฒนาผลิตผลที่ใช้เป็นผลผลิตสร้างรายได้เสริมแก่ครัวเรือน ประโยชน์ต่อประชาชน 1. การอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์หวายและไผ่ รวมทั้งการสืบสานและพัฒนาอาชีพการจักสานหวายและไผ่ในจังหวัดน่าน 2. เป็นแหล่งศึกษารวบรวมพันธุ์และขยายพันธุ์ พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพันธุ์หวายพื้นเมืองจังหวัดน่านและไผ่ 3. การส่งเสริมและการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์ และเพิ่มพื้นที่ปลูกหวายและไผ่ยั่งยืนตลอดไป ให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการ และมีการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message