+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30 - 16:00

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 • โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ จังหวัดน่าน

  หัวหน้าโครงการ นายพรหมวรงค์ เขื่อนวัง  ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสนองงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ประโยชน์ต่อประชาชน 1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมกับศักยภาพของชุมชน และพื้นที่สูง 2. การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงควบคู่กับการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 • โครงการพัฒนาบ้านกอก – บ้านจูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน

  หัวหน้าโครงการ นายธีระศักดิ์ พรายมี  ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ที่อยู่ บ้านกอก หมู่ที่ 11 ตำบลภูคา อำเภอปัว  จังหวัดน่าน ขอบเขตพื้นที่ ทิศเหนือ-ติดกับบ้านน้ำปัวพัฒนา บ้านตาป่าซาง(เดิม)ตำบลภูคา ทิศใต้-ติดกับบ้านเต๋ยตำบลภูคา ทิศตะวันออก-ติดกับบ้านตาน้อยตำบลภูคา ทิศตะวันตก-ติดกับตำบลสกาด วัตถุประสงค์ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำให้พิจารณาจัดแหล่งน้ำให้แก่ราษฎรเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรด้านการพัฒนาป่าไม้ ให้พิจารณาจัดระเบียบชุมชนให้ราษฎร โดยจัดทำเป็นหมู่บ้านป่าไม้ทั้งนี้เพื่อให้ราษฎรอยู่กับป่าได้ โดยอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกัน ตลอดจนให้ปลูกป่าเสริมบริเวณพื้นที่ลาดชัน เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าและให้ปลูกแฝกในบริเวณที่มีการพังทลายของดิน  ทั้งนี้เพื่อให้เป็นป่าต้นน้ำลำธารต่อไปด้านการพัฒนาอาชีพ ให้พิจารณาส่งเสริมราษฎรทำการเกษตร ให้เหมาะสมกับพื้นที่ เช่น การทำนาแบบขั้นบันได เพื่อวิธีเพื่อเป็นอาหารเป็นการลดการใช้พื้นที่ในการทำการเกษตรให้น้อยลง ส่งเสริมให้ราษฎรมีความชำนาญในการทอผ้า เพื่อเป็นอาชีพเสริม ตลอดจนส่งเสริมให้ราษฎรเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ อย่างถูกวิธี หากมีเหลือก็สามารถนำไปขายเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้พิจารณาส่งเสริมให้ราษฎรมีการศึกษา สามารถพูดภาษาไทยได้ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนให้ความรู้ในการประกอบอาชีพเพื่อเป็นรายได้เสริมแก่ราษฎร ทั้งนี้เพื่อให้ราษฎรอยู่ดีกินดีและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในที่สุด เป้าหมาย ราษฎรบ้านกอก หมู่ที่11 ตำบลภูคา  อำเภอปัว จังหวัดน่าน ประกอบด้วย บ้านจูนใต้บ้านจูนเหนือบ้านกอกน้อยและบ้านกอกหลวงโดยเริ่มกระบวนการพัฒนาที่มีรากฐานจากความต้องการของราษฎรอย่างแท้จริงจากภายในหมู่บ้านออกสู่สังคมภายนอกในลักษณะค่อยๆเป็นค่อยๆไป ตามกรอบแนวคิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐกิจแบบพอเพียง ประโยชน์ต่อประชาชน 1. การพัฒนาแหล่งน้ำให้พิจารณาจัดแหล่งน้ำให้แก่ราษฎรเพื่อการอุปโภคบริโภค 2. […]
 • โครงการปลูกป่าเพื่อการสาธิตเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จังหวัดน่าน

  หัวหน้าโครงการ นายณัฐพงษ์ หอมจันทร์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ที่อยู่ บ้านน้ำแคะ หมู่ที่ 4 ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ให้ดีขึ้น และเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ให้มีการกินดีอยู่ดี 2. เพื่อให้ราษฎรรู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการฟื้นฟูสภาพป่าในลักษณะของคนกับป่าอยู่รวมกันได้ ประโยชน์ต่อประชาชน 1. ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ให้ดีขึ้น ทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ให้มีการกินดีอยู่ดี 2.ให้ราษฎรรู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการฟื้นฟูสภาพป่า โดยคนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน 3. ฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม ให้คืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ 4. ลดการถือครองพื้นที่ป่า และลดความขัดแย้งกับราษฎร เพื่อพัฒนาส่งเสริมการใช้พื้นที่ดิน     ให้เป็นหลักแหล่งที่ชัดเจน 5. ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น จากการส่งเสริมพัฒนาอาชีพจากโครงการฯ 6. ราษฎรมีจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้มากขึ้น โดยเยาวชนคนรุ่นใหม่มากขึ้น เพื่อให้วิถีชีวิตที่มีอยู่เดิมเกี่ยวกับการถือครองพื้นที่ป่าเปลี่ยนแปลงไป
 • โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านนาตอง จังหวัดแพร่

  หัวหน้าโครงการ นายสิงหา สมใจ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ที่อยู่ บ้านนาตอง หมู่ที่ 9 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ขอบเขตพื้นที่ ทิศเหนือ-ติดต่อกับป่าสงวนแห่งชาติแม่ก๋อน-แม่สาย ทิศใต้-ติดต่อกับอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน ทิศตะวันออก-ติดต่อกับบ้านน้ำกลาย ทิศตะวันตก-ติดต่อกับอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน วัตถุประสงค์ 1.เพื่อส่งเสริมอาชีพชุมชน สร้างรายได้ครัวเรือน พัฒนาป่าไม้โดยชุมชนมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 2.เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่โครงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป้าหมาย 1.เพื่อลดปัญหาการย้ายถิ่นฐานออกจากพื้นที่ 2.เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรปลูกไม้เศรษฐกิจแทนการทำไร่นาเลื่อนลอย 3.เพื่อให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น ประโยชน์ต่อประชาชน 1. ส่งเสริมอาชีพชุมชน สร้างรายได้ครัวเรือน พัฒนาป่าไม้โดยชุมชนมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 2. ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกไม้เศรษฐกิจแทนการทำไร่นาเลื่อนลอยเพื่อให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดปัญหาการย้ายถิ่นฐานออกจากพื้นที่  
 • โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (พื้นที่ 1-10) จังหวัดน่าน – พื้นที่ที่ 10 บ้านถ้ำเวียงแก

  หัวหน้าโครงการ นายวิทูร จิณณธรรม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ที่อยู่ บ้านถ้ำเวียงแก หมู่ที่1 และบ้านผาหมี หมู่ที่ 10 ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ขอบเขตพื้นที่ ทิศเหนือ-ติดต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศใต้-ติดต่ออำเภอท่าวังผา กับอำเภอเชียงกลาง ทิศตะวันออก-ติดต่ออำเภอทุ่งช้าง ทิศตะวันตก-ติดต่อบ้านปางปุก ตำบลนาไร่หลวงอำเภอสองแคว วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการให้การพัฒนาชาวเขา และผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยในพื้นที่จังหวัดน่าน 2. เพื่อเสริมสร้างและป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงบริเวณแนวชายแดนไทย – ลาว พร้อมทั้งพัฒนาพื้นที่ ยุทธศาสตร์ที่สำคัญให้มีความมั่นคงตลอดไป 3. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีที่อยู่อาศัย และที่ทำกินถาวรถูกต้องตามกฎหมาย ไม่อพยพเคลื่อนย้าย 4. เพื่อยกระดับรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายให้เพียงพอแก่ความจำเป็นในการดำรงชีวิต และสามารถพึ่งตัวเองได้ 5. เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ที่จำเป็น และเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น                                                       6. เพื่อให้มีระบบการอนุรักษ์ การใช้และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสม เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย 1. พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น 2. การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ […]
 • โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (พื้นที่ 1-10) จังหวัดน่าน – พื้นที่ที่ 9 บ้านนาบง

  หัวหน้าโครงการ นายนิมิตร แจ้งเกษมสุข  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ที่อยู่ บ้านนาบง หมู่ที่ 14 ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ขอบเขตพื้นที่ ทิศเหนือ-จดเขตการปกครองบ้านป่าตอง ต.บ่อเกลือใต้ ทิศใต้-จดห้วยสาง(เขตการปกครองบ้านห้วยล้อม) ทิศตะวันออก-จดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศตะวันตก-จดห้วยกาน, เขตการปกครองบ้าน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการให้การพัฒนาชาวเขา และผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยในพื้นที่จังหวัดน่าน 2. เพื่อเสริมสร้างและป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงบริเวณแนวชายแดนไทย – ลาว พร้อมทั้งพัฒนาพื้นที่ ยุทธศาสตร์ที่สำคัญให้มีความมั่นคงตลอดไป 3. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีที่อยู่อาศัย และที่ทำกินถาวรถูกต้องตามกฎหมาย ไม่อพยพเคลื่อนย้าย 4. เพื่อยกระดับรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายให้เพียงพอแก่ความจำเป็นในการดำรงชีวิต และสามารถพึ่งตัวเองได้ 5. เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ที่จำเป็น และเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น 6. เพื่อให้มีระบบการอนุรักษ์ การใช้และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสม เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย 1. โครงการพมพ. ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 9  เนื้อที่ประมาณ 73,000  […]
 • โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (พื้นที่ 1-10) จังหวัดน่าน – พื้นที่ที่ 8 บ้านห้วยกานต์-บ้านกิ่วจันทร์

  หัวหน้าโครงการ นายมนูศักดิ์ เย็นฉ่ำ ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ที่อยู่ บ้านห้วยกานต์ หมู่ที่ 1 และบ้านกิ่วจันทร์ หมู่ 10 ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในการพัฒนาชาวเขาและผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยในพื้นที่จังหวัดน่าน 2.จัดตั้งถิ่นฐานโดยจัดให้มีที่ดินทำกินและมีที่อาศัยถาวรเป็นหลักแหล่ง 3.จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน 4.พัฒนาอาชีพด้านการเกษตร และประมงตลอดจนอุตสาหกรรมในครัวเรือน 5.พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และยกระดับคุณภาพชีวิตโดยจัดให้มีการศึกษาให้สามารถอ่านออก พูด เขียนและฟังภาษาไทยได้เน้นการคุมกำเนิดส่งเสริมพุทธศาสนาถ่ายทอดวัฒนธรรมประจำชาติเพื่อให้มีความสำนึกและภูมิใจในความเป็นไทย 6.ให้มีการฟื้นฟูสภาพป่าโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 7.ให้มีการรักษาความมั่นคง  และความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของราษฎร เป้าหมาย พัฒนาราษฎร ในพื้นที่ จำนวน 2 หมู่บ้าน ให้ทำกินเป็นหลักแหล่งไม่ขยายพื้นที่เพิ่มเติม ประโยชน์ต่อประชาชน 1. เป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการให้การพัฒนาชาวเขาและผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยในพื้นที่จังหวัดน่าน 2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินถาวรถูกต้องตามกฎหมายไม่อพยพ เคลื่อนย้าย อยู่ร่วมในสังคมไทยในฐานะพลเมืองไทยและได้รับการจัดระเบียบการปกครอง เข้าสู่ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 3. ยกระดับรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชากรกลุ่มเป้าหมายให้พอเพียงแก่ความจำเป็นในการดำรงชีวิตและสามารถพึ่งตนเองได้ รวมทั้งเตรียมการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาส่วนรวม ต่อไป และเพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่จำเป็นและเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น 4. ให้มีระบบการอนุรักษ์ การใช้และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสม […]
 • โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (พื้นที่ 1-10) จังหวัดน่าน – พื้นที่ที่ 7 บ้านห้วยลอย

  หัวหน้าโครงการ นายสัมฤทธิ์ ตูลเพ็ง ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ที่อยู่ บ้านปางช้าง ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการให้การพัฒนาชาวเขาและ ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยในพื้นที่จังหวัดน่าน 2. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินถาวรถูกต้องตามกฎหมายไม่อพยพ เคลื่อนย้ายอยู่ร่วมในสังคมไทยในฐานะพลเมืองไทยและได้รับการจัดระเบียบการปกครอง เข้าสู่ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 3. เพือยกระดับรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรกลุ่มเป้าหมายให้พอเพียงแก่ความจำเป็นในการดำรงชีวิตและสามารถพึ่งตนเองได้ รวมทั้งเตรียมการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาส่วนรวมต่อไป 4. เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่จำเป็นและเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น 5. เพื่อให้มีระบบการอนุรักษ์การใช้และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมเพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเอื้ออำนวยต่อการแก้ไข ปัญหาการปลูกพืชเสพติด รวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป้าหมาย 1. พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น 2. การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 3. ราษฎรในหมู่บ้านเป้าหมายมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี ไม่ทำลายทรัพยากรป่าไม้ ประโยชน์ต่อประชาชน 1. เป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการให้การพัฒนาชาวเขาและผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยในพื้นที่จังหวัดน่าน 2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินถาวรถูกต้องตามกฎหมายไม่อพยพ เคลื่อนย้าย อยู่ร่วมในสังคมไทยในฐานะพลเมืองไทยและได้รับการจัดระเบียบการปกครอง เข้าสู่ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 3. ยกระดับรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชากรกลุ่มเป้าหมายให้พอเพียงแก่ความจำเป็นในการดำรงชีวิตและสามารถพึ่งตนเองได้ รวมทั้งเตรียมการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาส่วนรวม ต่อไป และเพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่จำเป็นและเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น 4. ให้มีระบบการอนุรักษ์ […]
 • โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (พื้นที่ 1-10) จังหวัดน่าน – พื้นที่ที่ 6 บ้านมณีพฤกษ์

  หัวหน้าโครงการ นายสุรชัย สิงห์เหาะ ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ที่อยู่ บ้านมณีพฤกษ์ หมู่ที่ 11 ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ขอบเขตพื้นที่ ทิศเหนือ-จดป่าขุนห้วยน้ำลาดฝั่งขวา,ขุนห้วยสะลาวระยะ8,500เมตร ทิศใต้-จดป่าขุนห้วยน้ำกอน-น้ำปัวระยะ  9,650 เมตร ทิศตะวันออก-จดสันแบ่งเขตอำเภอบ่อเกลือ-ทุ่งช้างระยะ  24,000เมตร ทิศตะวันตก-จดป่าขุนห้วยน้ำลาดและขุนห้วยน้ำกอนฝั่งขวา ระยะ22,150 เมตร วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการพัฒนาชาวเขาและผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ในพื้นที่จังหวัดน่าน 2.จัดตั้งถิ่นฐานโดยจัดให้มีที่ดินทำกินและมีที่อาศัยถาวรเป็นหลักแหล่ง  3.จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน 4.พัฒนาอาชีพด้านการเกษตร และประมง ตลอดจนอุตสาหกรรมในครัวเรือน 5.พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และยกระดับคุณภาพชีวิต โดยจัดให้มีการศึกษาให้สามารถอ่าน ออก พูดเขียนและฟังภาษาไทยได้เน้นการคุมกำเนิดส่งเสริมพุทธศาสนาถ่ายทอดวัฒนธรรมประจำชาติเพื่อให้มีความสำนึกและภูมิใจในความเป็นไทย 6.ให้มีการฟื้นฟูสภาพป่าโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 7.ให้มีการรักษาความมั่นคง  และความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของราษฎร เป้าหมาย การพัฒนาชาวไทยภูเขาและผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยในพื้นที่ยุทธศาสตร์ เพื่อความมั่นคงบริเวณโครงการการฯ จำนวน 3 กลุ่มบ้าน(บ้านมณีพฤกษ์ 1, 2, 3) ประโยชน์ต่อประชาชน 1. เป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการให้การพัฒนาชาวเขาและผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยในพื้นที่จังหวัดน่าน […]
 • โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (พื้นที่ 1-10) จังหวัดน่าน – พื้นที่ที่ 5 บ้านปางแก

  หัวหน้าโครงการ นายสันติสุข อินต๊ะวัน  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ที่อยู่ บ้านปางแก หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ขอบเขตพื้นที่ ทิศเหนือ  ติดต่อกับเขตตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง ทิศใต้   ติดต่อกับเขตบ้านกอกอำเภอเชียงกลาง ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตบ้านค้างฮ่ออำเภอปัว ทิศตะวันตก  ติดต่อกับเขตบ้านทุ่งผึ้งตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ในการให้การพัฒนาชาวเขาและผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ในพื้นที่จังหวัดน่าน 2. เพื่อเสริมสร้างและป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงบริเวณแนวชายแดนไทย – ลาว พร้อมทั้งพัฒนาพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญให้มีความมั่นคงตลอดไป 3. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีที่อยู่อาศัยและที่ทำกินถาวรถูกต้องตามกฎหมายไม่อพยพเคลื่อนย้าย อยู่ร่วมในสังคมไทยในฐานะพลเมืองไทยและได้รับการจัดระเบียบการปกครองเข้าสู่ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 4. เพื่อยกระดับรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรกลุ่มเป้าหมายให้พอเพียงแก่ความจำเป็นในการดำรงชีวิตและสามารถพึ่งตัวเองได้ รวมทั้งเตรียมการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาต่อไป 5. เพื่อพัฒนาให้มีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่จำเป็นและเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น 6. เพื่อให้มีระบบการอนุรักษ์ การใช้และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสม เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเอื้ออำนวยต่อการแก้ไขปัญหาการปลูกพืชเสพติด รวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป้าหมาย บ้านปางแก หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งช้าง  อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ประโยชน์ต่อประชาชน 1. […]
 • โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (พื้นที่ 1-10) จังหวัดน่าน – พื้นที่ที่ 4 บ้านน้ำตวง

  หัวหน้าโครงการ นายยงยุทธ สุยานะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ขอบเขตพื้นที่ ทิศเหนือ-ติดต่อบ้านสบมาง หมู่ 9 ตำบลภูฟ้าอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่าน ทิศใต้-ติดต่อบ้านน้ำปูนหมู่1 ตำบลน้ำพางจังหวัดน่าน ทิศตะวันออก-ติดต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศตะวันตก-ติดต่อ  ลำน้ำว้า วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในการให้การพัฒนาชาวเขาและ  ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยในพื้นที่จังหวัดน่าน 2. เพื่อเสริมสร้างและป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงบริเวณแนวชายแดนไทย-ลาวพร้อมทั้งพัฒนาพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญให้มีความมั่นคงตลอดไป 3. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินถาวรถูกต้องตามกฏหมายไม่อพยพ เคลื่อนย้ายอยู่ร่วมในสังคมไทยในฐานะพลเมืองไทยและได้รับการจัดระเบียบการปกครองเข้าสู่ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 4. เพื่อยกระดับรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชากรกลุ่มเป้าหมายให้พอเพียงแก่ความจำเป็นในการดำรงชีวิตและสามารถพึ่งตนเองได้  รวมทั้งเตรียมการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาส่วนรวมต่อไป 5. เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่จำเป็นและเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น 6. เพื่อให้มีระบบการอนุรักษ์ การใช้และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมเพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเอื้ออำนวยต่อการแก้ไขปัญหาการปลูกพืชเสพติด  รวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป้าหมาย 1. พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น 2. การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 3. ราษฎรในหมู่บ้านเป้าหมายมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี ไม่ทำลายทรัพยากรป่าไม้ ประโยชน์ต่อประชาชน 1. เป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการให้การพัฒนาชาวเขาและผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยในพื้นที่จังหวัดน่าน 2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินถาวรถูกต้องตามกฎหมายไม่อพยพ เคลื่อนย้าย อยู่ร่วมในสังคมไทยในฐานะพลเมืองไทยและได้รับการจัดระเบียบการปกครอง เข้าสู่ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 3. […]
 • โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (พื้นที่ 1-10) จังหวัดน่าน – พื้นที่ที่ 3 บ้านร่มเกล้า

  หัวหน้าโครงการ ว่าที่ ร.ท.รุ่งเรืองชัย ทองคำ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ที่อยู่ บ้านร่มเกล้า หมู่ที่10 ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริมจังหวัดน่าน ขอบเขตพื้นที่ ทิศเหนือ-ติดต่อกับบ้านน้ำปุ๊หมู่ที่6 และบ้านใหม่หมู่ที่7 ตำบลน้ำพาง เป็นระยะทางประมาณ8.3กิโลเมตร ทิศตะวันออก-ติดต่อกับบ้านน้ำพาง หมู่ที่4 ตำบลน้ำพาง เป็นระยะทางประมาณ 10.6  กิโลเมตร ทิศใต้-ติดต่อกับสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและอำเภอเวียงสา จังหวัดน่านเป็นระยะทางประมาณ23.3  กิโลเมตร ทิศตะวันตก-ติดต่อกับบ้านห้วยทรายมูลหมู่ที่5  ตำบลน้ำปายอำเภอแม่จริมและอำเภอเวียงสา  จังหวัดน่านเป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในการให้การพัฒนาชาวเขาและผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ในพื้นที่จังหวัดน่าน 2. เพื่อเสริมสร้างและป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงบริเวณแนวชายแดนไทย – ลาว พร้อมทั้งพัฒนาพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญให้มีความมั่นคงตลอดไป 3. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีที่อยู่อาศัยและที่ทำกินถาวรถูกต้องตามกฎหมาย ไม่อพยพเคลื่อนย้ายอยู่ร่วมในสังคมไทยในฐานะพลเมืองไทยและได้รับการจัดระเบียบการปกครองเข้าสู่ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 4. เพื่อยกระดับรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายให้พอเพียงแก่ความจำเป็นในการดำรงชีวิตและสามารถพึ่งตัวเองได้ รวมทั้งเตรียมการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาต่อไป 5. เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่จำเป็นและเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น 6. เพื่อให้มีระบบการอนุรักษ์การใช้และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมเพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเอื้ออำนวยต่อการแก้ไขปัญหาการปลูกพืชเสพติดรวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป้าหมาย การพัฒนาชาวไทยภูเขาและผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (เผ่าม้ง) ในพื้นที่ที่ 3 บ้านร่มเกล้า […]
 • โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (พื้นที่ 1-10) จังหวัดน่าน – พื้นที่ที่ 2 บ้านดอนไพรวัลย์

  หัวหน้าโครงการ นายมงคล คงสว่าง  ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ที่อยู่ บ้านราษฎร์รัฐพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ขอบเขตพื้นที่ ทิศเหนือ-จดบ้านหลักลายตำบลอวนอำเภอปัว ทิศใต้-จดบ้านปางช้างหมู่ที่12 ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข ทิศตะวันออก-จดลำน้ำว้าแนวเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ตำบลพงษ์ อำเภอแม่จริม ทิศตะวันตก-จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก-ตำบลพงษ์อำเภอสันติสุข วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการให้การพัฒนาชาวเขาและ  ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยในพื้นที่จังหวัดน่าน 2. เพื่อเสริมสร้างและป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงบริเวณแนวชายแดนไทย-ลาวพร้อมทั้งพัฒนาพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญให้มีความมั่นคงตลอดไป 3. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินถาวรถูกต้องตามกฏหมายไม่อพยพ เคลื่อนย้ายอยู่ร่วมในสังคมไทยในฐานะพลเมืองไทยและได้รับการจัดระเบียบการปกครองเข้าสู่ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 4. เพื่อยกระดับรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชากรกลุ่มเป้าหมายให้พอเพียงแก่ความจำเป็นในการดำรงชีวิตและสามารถพึ่งตนเองได้  รวมทั้งเตรียมการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาส่วนรวมต่อไป 5.เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่จำเป็นและเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น 6. เพื่อให้มีระบบการอนุรักษ์ การใช้และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมเพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเอื้ออำนวยต่อการแก้ไขปัญหาการปลูกพืชเสพติด  รวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประโยชน์ต่อประชาชน 1. เป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการให้การพัฒนาชาวเขาและผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยในพื้นที่จังหวัดน่าน 2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินถาวรถูกต้องตามกฎหมายไม่อพยพ เคลื่อนย้าย อยู่ร่วมในสังคมไทยในฐานะพลเมืองไทยและได้รับการจัดระเบียบการปกครอง เข้าสู่ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 3. ยกระดับรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชากรกลุ่มเป้าหมายให้พอเพียงแก่ความจำเป็นในการดำรงชีวิตและสามารถพึ่งตนเองได้ รวมทั้งเตรียมการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาส่วนรวม ต่อไป และเพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่จำเป็นและเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น […]
 • โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (พื้นที่ 1-10) จังหวัดน่าน – พื้นที่ที่ 1 บ้านน้ำรีพัฒนา-บ้านน้ำช้าง

  หัวหน้าโครงการ นายอดิศร สุวรรณศรี  ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ที่อยู่ บ้านน้ำช้างพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในการให้การพัฒนาชาวเขาและ  ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยในพื้นที่จังหวัดน่าน 2. เพื่อเสริมสร้างและป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงบริเวณแนวชายแดนไทย-ลาวพร้อมทั้งพัฒนาพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญให้มีความมั่นคงตลอดไป 3. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินถาวรถูกต้องตามกฏหมายไม่อพยพ เคลื่อนย้ายอยู่ร่วมในสังคมไทยในฐานะพลเมืองไทยและได้รับการจัดระเบียบการปกครองเข้าสู่ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 4. เพื่อยกระดับรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชากรกลุ่มเป้าหมายให้พอเพียงแก่ความจำเป็นในการดำรงชีวิตและสามารถพึ่งตนเองได้  รวมทั้งเตรียมการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาส่วนรวม  ต่อไป 5. เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่จำเป็นและเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น 6. เพื่อให้มีระบบการอนุรักษ์ การใช้และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมเพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเอื้ออำนวยต่อการแก้ไขปัญหาการปลูกพืชเสพติด  รวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประโยชน์ต่อประชาชน 1. เป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการให้การพัฒนาชาวเขาและผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยในพื้นที่จังหวัดน่าน 2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินถาวรถูกต้องตามกฎหมายไม่อพยพ เคลื่อนย้าย อยู่ร่วมในสังคมไทยในฐานะพลเมืองไทยและได้รับการจัดระเบียบการปกครอง เข้าสู่ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 3. ยกระดับรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชากรกลุ่มเป้าหมายให้พอเพียงแก่ความจำเป็นในการดำรงชีวิตและสามารถพึ่งตนเองได้ รวมทั้งเตรียมการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาส่วนรวม ต่อไป และเพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่จำเป็นและเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น 4. ให้มีระบบการอนุรักษ์ การใช้และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสม เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเอื้ออำนวยต่อการแก้ไขปัญหาการปลูกพืชเสพติด รวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ […]
 • โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามแนวพระราชดำริ ภูพยัคฆ์ จังหวัดน่าน

  หัวหน้าโครงการ นายปัญญา เนื่องจากจ้อย ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ที่อยู่ หมู่ที่ 12 บ้านน้ำรีพัฒนา ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน วัตถุประสงค์ 1.เพื่อสนับสนุนโดยการประสานงานและการคุ้มครองป้องกันชุมชน ให้หน่วยงานร่วม โครงการ ตลอดจนราษฎร ในโครงการ ให้สามารถดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางพระราชดำริ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการฯ ซึ่งได้แก่ 1.1จัดตั้งสถานีทดลองเกษตรในที่สูง  เพื่อใช้พื้นที่ที่ถูกแผ้วถางแล้ว มาทำประโยชน์ให้เกิดผลผลิตสูงสุด เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการฯ 1.2ฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม ให้กลับคืนสภาพเป็นป่าที่สมบูรณ์ดังเดิม 1.3อนุรักษ์สภาพป่าไม้ และพันธุ์สัตว์ป่า ที่ยังมีเหลืออยู่ในพื้นที่ป่าภูพยัคฆ์โดยให้ราษฎรได้มีส่วนร่วม ในลักษณะของการฝึกราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า 1.4ฝึกอบรมเกษตรแบบครบวงจร เพื่อให้ราษฎรเรียนรู้การใช้ที่ดินที่มีจำกัด ให้เกิดผลผลิตที่เพียงพอ ต่อการเลี้ยงเองได้ รวมทั้งให้เรียนรู้การบริหารจัดการในการทำโครงการเกษตรปลอดสารเคมี และยาฆ่าแมลง เรียนรู้ด้าน การตลาดด้วยการรวมกลุ่มในรูปแบบของสหกรณ์ การแปรรูปผลผลิตการเกษตร ให้เป็นเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้มูลค่าเพิ่มขึ้น 1.5ช่วยให้ราษฎรมีงานทำและมีรายได้ เพื่อสนับสนุนรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาการว่างงาน การกระจาย รายได้ไปสู่ราษฎรในชนบทที่ยังอยู่ใต้เส้นระดับยากจน และนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 2.เพื่อลดปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ ด้วยการเคลื่อนไหวใน พื้นที่ การปฏิบัติการจิตวิทยา การประชาสัมพันธ์ และการปลูกจิตสำนึกการมีส่วนร่วม และสร้างความเข้มแข็งให้เกิดแก่ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะงาน การป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติด จากภายนอกประเทศ เป้าหมาย พัฒนาให้ราษฎรชายไทยภูเขามีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู พัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่มี […]
 • โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน

  หัวหน้าโครงการ นายฤทธี ลือโฮ้ง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ที่อยู่ หมู่ที่ 3 บ้านผาสุข ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ขอบเขตพื้นที่ ทิศเหนือ-จดแนวเขตโครงการพมพ.ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 9 ทิศใต้-จดเขตขุนน้ำห้วยสะลี ทิศตะวันออก-จดแนวเขตแดนไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศตะวันตก-จดเขตขุนน้ำห้วยปัน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 2. เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมและเพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ลดการบุกรุกแผ้วถางป่า เผาป่าและการทำไร่หมุนเวียนในพื้นที่ 3. ส่งเสริมให้ราษฎรได้มีอาชีพทางเลือกและก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืนไปสู่ประชาชนเด็กและเยาวชนตามกรอบแนวทางการพัฒนาของศูนย์ภูฟ้าพัฒนา 5. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางคนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน และเป็นต้นแบบในการขยายพื้นที่การพัฒนาไปสู่หมู่บ้านเป้าหมายอื่นๆให้ครอบคลุมพื้นที่ อำเภอบ่อเกลือและอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เป้าหมาย 1. สนองงานพระราชดำริตามกรอบแนวทางการพัฒนาของศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ตามพระราชดำริ ฯ 2. อนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนมีส่วนร่วม ในพื้นที่รับผิดชอบ เนื้อที่ประมาณ ๙๕,000 ไร่ 3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น […]

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message