ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)

มีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานการดำเนินงาน วิเคราะห์ วางแผนจัดทำงบประมาณในเบื้องต้น รวมทั้งติดตามผล แนะนำและเร่งรัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม และโครงการเฉพาะกิจอื่นๆในท้องที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) Read More …

โครงการพระราชดำริในความรับผิดชอบ

ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) มีโครงการในความรับผิดชอบ จำนวน 11 โครงการ.

บุคลากร

โครงสร้างของส่วนประสานพระราชดำริ  มีฝ่ายรับผิดชอบ 3 ฝ่ายหลัก ดังนี้ 1.หัวหน้าฝ่ายแผนงานและติดตามผลการดำเนินงาน 2.หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
3.หัวหน้าฝ่ายประสานงานโครงการพระราชดำริ
นายสุรพล เกวี
ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ
นายสุรพล เกวี
นายสมพร งาเนียม
นายสมพร งาเนียม
หน.โครงการพัฒนาราษฎร
ชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ จ.ตาก
นายสายชล วงษ์เมือง
นายสายชล วงษ์เมือง
หน.โครงการพัฒนาเพื่อ
ความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ จ.ตาก
นายนรินทร์ สุนันต๊ะ
นายนรินทร์ สุนันต๊ะ
หน.โครงการพัฒนา
ที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกิน
คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก

นายทวีวรรธน์ แดงมณี
นายทวีวรรธน์ แดงมณี
หน.โครงการอนุรักษ์
สภาพป่าแม่ตื่นฯ จ.ตาก
สถานีสหัส บุญญาวิวัฒน์ 1
(บ้านห้วยน้ำเย็น)
นายสาธิต มณฑาทิพย์
นายสาธิต มณฑาทิพย์
หน.โครงการป่าซับน้ำ
คีรีราษฎร์ อ.พบพระ
จ.ตาก
นายสัมฤทธิ์ ม่วงไหมทอง
นายสัมฤทธิ์ ม่วงไหมทอง
หน.โครงการอนุรักษ์
สภาพป่าแม่ตื่นฯ จ.ตาก
สถานีสหัส บุญญาวิวัฒน์ 2
(บ้านทีนามู)
นายศักดา แก้วมรกต
นายศักดา แก้วมรกต
หน.โครงการพัฒนาป่าไม้
ตามแนวพระราชดำริ
บ้านมอโก้โพคี จ.ตาก
นายวิสูตร ยืนวิไล
นายวิสูตร ยืนวิไล
หน.โครงการอนุรักษ์
สภาพป่าแม่ตื่นฯ จ.ตาก
สถานีโกวิท ปัญญาตรง 1
(บ้านแสมไทย)
นายมานิตย์ วโรดมบัณฑิต
นายมานิตย์ วโรดมบัณฑิต
หน.โครงการพัฒนาป่าไม้
ตามแนวพระราชดำริ
บ้านอุ้มผางคี จ.ตาก
นายสายชล วงษ์เมือง
นายสายชล วงษ์เมือง
หน.โครงการอนุรักษ์
สภาพป่าแม่ตื่นฯ จ.ตาก
สถานีโกวิท ปัญญาตรง 2
(บ้านละเผ่ใหม่)
นายสันติ ทิมเกลี้ยง
นายสันติ ทิมเกลี้ยง
หน.โครงการพัฒนาป่าไม้
ตามแนวพระราชดำริ
จ.สุโขทัย

พื้นที่ในความรับผิดชอบ

 ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ ตาก สุโขทัย.

Recent Blog

Recent Photos