ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

 

มีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานการดำเนินงาน วิเคราะห์ วางแผนจัดทำงบประมาณในเบื้องต้น รวมทั้งติดตามผล แนะนำและเร่งรัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม และโครงการเฉพาะกิจอื่นๆในท้องที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 15 (เชียงราย)  Read More …

โครงการพระราชดำริฯในความรับผิดชอบ

 

ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) มีโครงการในความรับผิดชอบ จำนวน 19 โครงการ

บุคลากร

โครงสร้างของส่วนประสานพระราชดำริ  มีฝ่ายรับผิดชอบ ฝ่ายหลัก ดังนี้

นายนิพนธ์ จำนงสิทธิ์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
นายนิพนธ์ จำนงสิทธิ์
นายนรินทร์ ประทวนชัย
ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ
นายนรินทร์ ประทวนชัย

พื้นที่ที่รับผิดชอบ

 ส่วน ประสานงานโครงการพระราชดำริ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) รับผิดชอบพื้นที่ทั้งหมด 2 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา

Recent Blog

  • Testing Post – 2

    ให้หยิบมาใช้งานได้มากมาย แต่ส่วนใหญ่แล้วจะถูกนำไปปรับให้เป็นรูปแบบอื่นๆ อาจจะด้วยการสอดแทรกมุกตลก หรือด้วยคำที...
  • Testing Post

    ให้หยิบมาใช้งานได้มากมาย แต่ส่วนใหญ่แล้วจะถูกนำไปปรับให้เป็นรูปแบบอื่นๆ อาจจะด้วยการสอดแทรกมุกตลก หรือด้วยคำที...

Recent Photos