ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง

มีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานการดำเนินงาน วิเคราะห์ วางแผนจัดทำงบประมาณในเบื้องต้น รวมทั้งติดตามผล แนะนำและเร่งรัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม และโครงการเฉพาะกิจอื่นๆในท้องที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง Read More …

โครงการพระราชดำริในความรับผิดชอบ

ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง มีโครงการในความรับผิดชอบ จำนวน 26 โครงการ..

บุคลากร

 โครงสร้างส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ.
นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง
นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์
นายวิชัย ปินะสุ
ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ
นายวิชัย ปินะสุ

พื้นที่ในความรับผิดชอบ

 ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ คือ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน .

Recent Blog

Recent Photos