ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

มีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานการดำเนินงาน วิเคราะห์ วางแผนจัดทำงบประมาณในเบื้องต้น รวมทั้งติดตามผล แนะนำและเร่งรัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม และโครงการเฉพาะกิจอื่นๆในท้องที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) Read More …

โครงการพระราชดำริฯในความรับผิดชอบ

ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) มีโครงการในความรับผิดชอบ
จำนวน 56 โครงการ.

บุคลากร

 โครงสร้างส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

 

พื้นที่ในความรับผิดชอบ

 ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) มีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน.

Recent Blog

Recent Photos