ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

มีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานการดำเนินงาน วิเคราะห์ วางแผนจัดทำงบประมาณในเบื้องต้น รวมทั้งติดตามผล แนะนำและเร่งรัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม และโครงการเฉพาะกิจอื่นๆในท้องที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) Read More …

โครงการพระราชดำริฯในความรับผิดชอบ

ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) มีโครงการในความรับผิดชอบ
จำนวน 56 โครงการ.

บุคลากร

 โครงสร้างส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
นายกมลไชย คชชา
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
นายกมลไชย คชชา
นายวัชรพงศ์ ลภัสมนพงศ์
ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ
นายวัชรพงศ์ ลภัสมนพงศ์

พื้นที่ในความรับผิดชอบ

 ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) มีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน.

Recent Blog

Recent Photos