ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)

              มีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานการดำเนินงาน วิเคราะห์ วางแผนจัดทำงบประมาณในเบื้องต้น รวมทั้งติดตามผล แนะนำและเร่งรัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม และโครงการเฉพาะกิจอื่นๆในท้องที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 2 (ศรีราชา)

Read More …

โครงการพระราชดำริฯในความรับผิดชอบ

ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) มีโครงการที่รับผิดชอบจำนวน 9 โครงการ.

บุคลากร

 โครงสร้างของส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ ประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) และผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ.
นายอยู่ เสนาธรรม
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 ( ศรีราชา)
นายอยู่ เสนาธรรม
นายอนุชา กระจายศรี
ผู้อนวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ
นายอนุชา กระจายศรี

พื้นที่ในความรับผิดชอบ

 ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) รับผิดชอบจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา และตราด รวมทั้งประสานร่วมมือการดำเนินงานกับพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี .

Recent Blog

Recent Photos