ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (สาขาเพชรบุรี)

มีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานการดำเนินงาน วิเคราะห์ วางแผนจัดทำงบประมาณในเบื้องต้น รวมทั้งติดตามผล แนะนำและเร่งรัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม และโครงการเฉพาะกิจอื่นๆในท้องที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 3 (สาขาเพชรบุรี)

บุคลากร

 โครงสร้างของส่วนประสานพระราชดำริ  มีฝ่ายรับผิดชอบ ฝ่ายหลัก ดังนี้
นายสรัชชา สุริ ยกุล ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา
นายปัญญา ตาละลักษณ์
ผู้อำนวยการ ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ
นายปัญญา ตาละลักษณ์

พื้นที่ที่รับผิดชอบ

 ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (สาขาเพชรบุรี) รับผิดชอบพื้นที่ทั้งหมด 2 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์

Recent Blog

Recent Photos