ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)

มีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานการดำเนินงาน วิเคราะห์ วางแผนจัดทำงบประมาณในเบื้องต้น รวมทั้งติดตามผล แนะนำและเร่งรัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม และโครงการเฉพาะกิจอื่นๆในท้องที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 3 (บ้านโป่ง)    Read More …

บุคลากร

 โครงสร้างของส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ.
นายเชิดชัย จริยะปัญญา
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)
นายเชิดชัย จริยะปัญญา

พื้นที่ในความรับผิดชอบ

 ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) รับผิดชอบพื้นที่ทั้งหมด 4 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี.

Recent Blog

  • Hello world!

    Welcome to ROYAL DNP SERVER Sites. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!
  • Testing Post

    Posted in: Travel Leave a comment
    ให้หยิบมาใช้งานได้มากมาย แต่ส่วนใหญ่แล้วจะถูกนำไปปรับให้เป็นรูปแบบอื่นๆ อาจจะด้วยการสอดแทรกมุกตลก หรือด้วยคำที...

Recent Photos