ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)

มีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานการดำเนินงาน วิเคราะห์ วางแผนจัดทำงบประมาณในเบื้องต้น รวมทั้งติดตามผล แนะนำและเร่งรัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม และโครงการเฉพาะกิจอื่นๆในท้องที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) Read More …

โครงการพระราชดำริฯในความรับผิดชอบ

ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) มีโครงการในความรับผิดชอบ จำนวน 5 โครงการ.

บุคลากร

 โครงสร้างของส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
นายไพศาล สถิตวิบูรณ์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)
นายไพศาล สถิตวิบูรณ์
นายสุวิทย์ ไทยนุกูล
ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
นายสุวิทย์ ไทยนุกูล
นางสาวสุมน อภินันทนพงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวสุมน อภินันทนพงศ์
นายชนกร อักษรเพ็ชร
หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ คลองพนม สุราษฎร์ธานี
นายชนกร อักษรเพ็ชร
หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ใต้ร่มเย็น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายอาทิตย์ สุวรรณรัตน์
หัวหน้าโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม
นายวัฒนา พงษ์พันธ์
หัวหน้าโครงการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ จังหวัดชุมพร
นายอาทร กำลังใบ

พื้นที่ในความรับผิดชอบ

 ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) มีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง.

Recent Blog

Recent Photos