ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)

มีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานการดำเนินงาน วิเคราะห์ วางแผนจัดทำงบประมาณในเบื้องต้น รวมทั้งติดตามผล แนะนำและเร่งรัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม และโครงการเฉพาะกิจอื่นๆในท้องที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) Read More …

โครงการพระราชดำริฯในความรับผิดชอบ

ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) มีโครงการในความรับผิดชอบ จำนวน 12 โครงการ.

บุคลากร

 โครงสร้างส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ.
นายสุพจน์ เพริดพริ้ง
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)
นายสุพจน์ เพริดพริ้ง
นายวัชรินทร์ นวลแก้ว
ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ
นายวัชรินทร์ นวลแก้ว

พื้นที่ในความรับผิดชอบ

 ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) มีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ สงขลา พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส.

Recent Blog

Recent Photos