ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) ได้จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อให้มีภารกิจในการประสานงาน ควบคุม และติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะที่ และโครงการเฉพาะกิจอื่นๆ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที 6 (สงขลา) รวมทั้งประสานงานและเตรียมงานรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงค์ที่มีหมายกำหนดการหรือกำหนดการเสด็จทรงงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีโครงการที่รับผิดชอบ 2 โครงการ ได้แก่
1. โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ สัตว์ป่า สวนป่าพระนามาภิไธย ภาคใต้ (สวนป่าสิริกิติ์) จังหวัดสงขลา
2.โครงการสวนปาล์มเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี