+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30 - 16:00

2551

  • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส – สถานีทดลองปลูกพรรณไม้พิกุลทอง

    หัวหน้าโครงการ นายมีศักดิ์ แก้วกูล ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ที่อยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ขอบเขตพื้นที่ ทิศเหนือ จดนิคมกือลอง อ.บันนังสตา จ.ยะลา จดนิคมศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส จดอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลาง อ.บันนังสตาและ อ.ธารโต จ.ยะลา ทิศใต้ จดเขตป่าเบลุม รัฐเปรัคประเทศมาเลเซีย ทิศตะวันออก จดนิคมแว้ง และนิคมสุคิริน จ.นราธิวาส ทิศตะวันตก จดนิคมเบตง อ.เบตง จ.ยะลา วัตถุประสงค์ 1. เพื่ออนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธารของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดยะลาปัตตานี และนราธิวาสให้คงสมบูรณ์และยั่งยืนตลอดไป 2. เพื่ออนุรักษ์สัตว์ป่าที่หายาก และใกล้สูญพันธุ์ให้คงอยู่และแพร่พันธุ์ตามธรรมชาติสืบไป 3. เพื่อพัฒนาและจัดการพื้นที่ป่าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและที่มีทิวทัศน์ สวยงามให้เป็นสถานที่สำหรับการศึกษาธรรมชาติและพักผ่อนหย่อนใจ 4. เพื่อขยายพันธุ์และเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ 5. เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกบุกรุกจนเสื่อมโทรมให้กลับฟื้นคืนสภาพป่าที่สมบูรณ์ดังเดิม 6. เพื่อประสานการพัฒนาและการจัดระเบียบชุมชนในพื้นที่โครงการฯ ให้สามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ […]
  • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส – ศูนย์ศึกษาและพัฒนาป่าไม้พิกุลทอง จังหวัดนราธิวาส

                                หัวหน้าโครงการ นายวัชรินท  นวลแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ที่อยู่ เขตพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสนองงานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ 2. เพื่อใช้เป็นสถานที่เรียนรู้ ดูงาน ทัศนศึกษา สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน นักเรียน เยาวชนและเกษตรกร 3. เพื่อขยายผลงานการวิจัย ไปสาธิตขยายผล ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่น โดยเน้นด้านการปลูกฟื้นฟูป่าพรุที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับสู่เป็นป่าพรุที่ สมบูรณ์และการปลูกพันธุ์ไม้ป่าเพื่อผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสร้างงานสร้าง อาชีพ 4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน และประชาชนทั่วไปได้รู้จักชื่อพันธุ์ไม้ ประโยชน์ของต้นไม้ตลอดจน วิธีการปลูกบำรุงรักษา ซึ่งจะช่วยปลูกฝังให้เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ 5. เพื่อสำรวจและจัดหากล้าไม้ป่าพรุ สำหรับใช้สนับสนุนการปลูกขยายผลในโครงการพิเศษต่างๆ เป้าหมาย 1. กลุ่มนักเรียนนักศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไป […]

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message