+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30 - 16:00

วิจัยและพัฒนา

 • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส – สถานีทดลองปลูกพรรณไม้พิกุลทอง

  หัวหน้าโครงการ นายมีศักดิ์ แก้วกูล ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ที่อยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ขอบเขตพื้นที่ ทิศเหนือ จดนิคมกือลอง อ.บันนังสตา จ.ยะลา จดนิคมศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส จดอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลาง อ.บันนังสตาและ อ.ธารโต จ.ยะลา ทิศใต้ จดเขตป่าเบลุม รัฐเปรัคประเทศมาเลเซีย ทิศตะวันออก จดนิคมแว้ง และนิคมสุคิริน จ.นราธิวาส ทิศตะวันตก จดนิคมเบตง อ.เบตง จ.ยะลา วัตถุประสงค์ 1. เพื่ออนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธารของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดยะลาปัตตานี และนราธิวาสให้คงสมบูรณ์และยั่งยืนตลอดไป 2. เพื่ออนุรักษ์สัตว์ป่าที่หายาก และใกล้สูญพันธุ์ให้คงอยู่และแพร่พันธุ์ตามธรรมชาติสืบไป 3. เพื่อพัฒนาและจัดการพื้นที่ป่าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและที่มีทิวทัศน์ สวยงามให้เป็นสถานที่สำหรับการศึกษาธรรมชาติและพักผ่อนหย่อนใจ 4. เพื่อขยายพันธุ์และเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ 5. เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกบุกรุกจนเสื่อมโทรมให้กลับฟื้นคืนสภาพป่าที่สมบูรณ์ดังเดิม 6. เพื่อประสานการพัฒนาและการจัดระเบียบชุมชนในพื้นที่โครงการฯ ให้สามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ […]
 • โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 7 จังหวัดยะลา

  หัวหน้าโครงการ นายโกวิทย์ หวังทวีทรัพย์ ที่อยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ขอบเขตพื้นที่ ทิศเหนือ จด   หมู่บ้านฉลองชัย อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ทิศใต้   จด   นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา และอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลาง ทิศตะวันออก จด   นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา ทิศตะวันตก จด   นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา วัตถุประสงค์ 1. เพื่ออนุรักษ์สภาพป่าธรรมชาติ พร้อมกับฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมให้สามารถเอื้อประโยชน์ได้สูงสุด 2. เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 3. จัดทำและส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 4. เพื่อศูนย์กลางในการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน์ เป้าหมาย การ อนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่าในพื้นที่โครงการฯให้คงสภาพสมบรูณ์มีความหลาก หลายหลายทางชีวภาพ พัฒนาส่งเสริมในกิจกรรมงานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพื่อประโยชน์แก่ชุมชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน ประโยชน์ต่อประชาชน 1. อนุรักษ์สภาพป่าธรรมชาติ พร้อมกับฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมให้สามารถเอื้อประโยชน์ได้สูงสุด 2. เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน์ 3. อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 4. […]
 • โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11 จังหวัดยะลา

      หัวหน้าโครงการ นายสุธรรม  เมฆทองหวาน ที่อยู่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 ถึงอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา วัตถุประสงค์ 1 เพื่อสนองแนวพระราชดำริของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 2. เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่า พันธุ์ไม้ป่านานาชนิด พันธุ์หวายนานาชนิดให้ป่าที่เสื่อมโทรมได้รับการพัฒนาดูแล 3. เป็นการป้องกันการบุกรุกทำลายป่า 4. เป็นการปลูกจิตสำนึกให้ราษฎรในโครงการฯ และที่อาศัยอยู่รอบ ๆ โครงการฯ 5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ราษฎร ได้นำพันธุ์ไม้ต่าง ๆ พันธุ์หวายต่าง ๆ ไปปลูกในพื้นที่ของตนเองและพื้นที่รอบ ๆ หมู่บ้านตลอดจนที่สาธารณะเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า พื้นที่สีเขียวต่อไปในอนาคต เป้าหมาย เพื่อ ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของราษฎรดูแลรักษาสภาพแวดล้อมด้านป่าไม้และน้ำ ตลอดจนพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งนันทนาการ พื้นที่เป้าหมายหลัก พื้นที่โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11 มีพื้นที่รับผิดชอบเนื้อที่ 11,250 ไร่ และหมู่บ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงบริเวณพื้นที่โครงการ ประโยชน์ต่อประชาชน 1. การเพิ่มพื้นที่ป่า พันธุ์ไม้ป่านานาชนิด พันธุ์หวายนานาชนิดให้ป่าที่เสื่อมโทรมได้รับการพัฒนาดูแล ซึ่งเป็นการช่วยให้สภาพสิ่งแวดล้อมตลอดจนระบบนิเวศวิทยาที่ทรุดโทรมได้ฟื้น ตัวดีขึ้นไปเรื่อย […]
 • โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 5 จังหวัดนราธิวาส

                                หัวหน้าโครงการ นายสิทธิโชค พุฒยืน  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ที่อยู่ บ้านกะลุบี หมู่ 9 ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส วัตถุประสงค์ 1.ทำการพัฒนาฟื้นฟู และอนุรักษ์สภาพแวดลอ้มของป่าสงวนแห่งชาติกะลุบี ให้คงสภาพสมบูรณ์ของป่า 2.ทำการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของของราษฎรที่ยากไร้ เป้าหมาย ‘’ ป่าอยู่ได้ คนอยู่ได้ ‘’ ประโยชน์ต่อประชาชน 1. ทำการพัฒนาฟื้นฟู  และอนุรักษ์สภาพแวดลอ้มของป่าสงวนแห่งชาติกะลุบี    ให้คงสภาพสมบูรณ์ของป่า ดำเนินการป้องกันการบุกรุกป่าสงวนเพิ่มเติม  ตลอดจนปรับปรุงพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้อยู่ในสภาพที่สามารถเอื้ออำนวย ประโยชน์ต่อส่วนรวมได้สูงสุด 2. ทำการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของของราษฎรที่ยากไร้และไร้ที่ทำกินทั้งทาง เศรษฐกิจ และสังคมให้ดีขึ้น โดยการส่งเสริมอาชีพด้านต่างๆ  ให้แก่ราษฎรสอดคล้อง และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของหมู่บ้าน
 • โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 จังหวัดนราธิวาส

  หัวหน้าโครงการ นายอนันต์  ขวัญมณี ที่อยู่ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 หมู่ที่ 13 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส วัตถุประสงค์ เพื่อ จัดทำหมู่บ้านและจัดสรรที่ทำกินให้แก่ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลขณะนั้น ในการจะแก้ปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนใต้โดยได้จัดสรร พื้นที่ซึ่งเป็นฐานที่ตั้งเดิมของโจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายา (จคม.)ต่อมาเมื่อศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เสด็จตรวจเยี่ยมราษฎรหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2536 ทรงทราบว่ามีการบุกรุกทำลายป่าบริเวณพื้นที่รอบๆ หมู่บ้าน จึงทรงมีราชกระแส รับสั่ง ให้ขยายพื้นที่โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ถูกบุกรุก มีเนื้อที่โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 ทั้งสิ้นประมาณ 19,400 ไร่ โดยมีหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ ในท้องที่จังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมดำเนินงานในด้านการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ ราษฎรและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นไปตามประสงค์ สำหรับสำนักงานป่าไม้เขตปัตตานีในขณะนั้น ได้รับมอบหมายให้ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมด้านป่าไม้และน้ำ ซึ่งได้ดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานเข้าดำเนินงานในพื้นที่ ได้แก่โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 จังหวัดนราธิวาสจนถึงปัจจุบัน เป้าหมาย 1.เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านป่าไม้และน้ำ 2.เพื่อให้พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารที่ถูกบุกรุก มีการปลูกทดแทน 3.เพื่อจัดอบรมให้ความรู้ด้านป่าไม้แก่เยาวชนในหมู่บ้านและบริเวณใกล้เคียง 4.เพื่อรวบรวมและเพาะชำกล้าหวาย พันธุ์ไม้ป่าในพื้นที่ เพื่ออนุรักษ์พันธุ์หวาย […]
 • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส – ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร

  หัวหน้าโครงการ นายอภิชาติ  รัตนวิระกุล ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ที่อยู่ อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส วัตถุประสงค์ เพื่อสนองงานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ พระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อศึกษาหาแนวทางการปลูกและฟื้นฟูสภาพป่าพรุที่เสื่อมโทรม แหล่งอนุรักษ์พันธุ์ แหล่งเก็บเมล็ดพันธุ์ และ แหล่งค้นคว้าทางวิชาการป่าไม้ เพื่อขยายผลงานการวิจัย ไปสาธิตขยายผล ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่น ที่เป็นสภาพป่าพรุ เพื่อ ให้มีหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางของการวิจัย ค้นคว้า บริการ และถ่ายทอดความรู้ ด้านป่าพรุ สู่ประชาชนนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และ ผู้สนใจ เป้าหมาย ดำเนินการศึกษาทดลองวิจัย การฟื้นฟูและบำรุงรักษาพื้นที่ป่าพรุ การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ การส่งเสริมใช่ประโยชน์จากป่าและพันธุ์ไม้ป่าต่างๆ การเพาะชำกล้าไม้เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานและราษฎรได้ช่วยสร้างพื้นที่สี เขียว การสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยาการป่าไม้ในโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ การจัดทำสวนพฤกษศาสตร์ภายในโรงเรียน ดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ปลูกป่า รวมถึงดูแลและปรับปรุงสวนพฤกษศาสตร์ป่าพรุ ประโยชน์ต่อประชาชน 1. ศึกษาหาแนวทางการปลูกและฟื้นฟูสภาพป่าพรุที่เสื่อมโทรม 2. เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ แหล่งเก็บเมล็ดพันธุ์ และ แหล่งค้นคว้าทางวิชาการป่าไม้ 3. ขยายผลงานการวิจัย  […]
 • โครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่าภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส

  ที่อยู่ หมู่ 5 ตำบล โละจูด อำเภอ แว้ง จังหวัด นราธิวาส วัตถุประสงค์ 1. เพื่อรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่าภาคใต้ มาปลูกรวมไว้ในพื้นที่โครงการฯ 2. เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมของไม้ดอกไม้ประดับในป่า ภาคใต้ และขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มปริมาณให้มากขึ้น 3. เพื่อศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับป่า ภาคใต้ ตลอดจนศึกษาชนิดพันธุ์ที่มีศักยภาพในการเพาะเลี้ยงในเชิงพาณิชย์เพื่อส่ง เสริมให้ราษฎรรอบพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น 4. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ให้แก่ประชาชนที่สนใจ 5. เพื่อเป็นแหล่งนันทนาการให้ประชาชนได้เข้ามาใช้บริการ 6. เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลและระบบสาระสนเทศเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่า ภาคใต้ อันสามารถเป็นข้อมูลพื้นฐานให้แก่บุคคลที่สนใจค้นคว้าต่อไป เป้าหมาย 1. สำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่า ภาคใต้ จัดแสดงพันธุ์ไม้เพื่อการศึกษาวิจัยและดูงาน 2. เส้นทางศึกษาธรรมชาติในอ้อมกอดแห่งขุนเขา2, 000เมตร 3. เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 4. ผลิตปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ 5. สนับสนุนพันธุ์ไม้เพื่อจัดทำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 6. ดูแลและตกแต่งพื้นที่น้ำตกสิรินธร 7. จัดทำฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ในพื้นที่โครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่าภาคใต้ 8. ร่วมพัฒนาโครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่า ภาคใต้ ตามแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ประโยชน์ต่อประชาชน 1. รวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่าภาคใต้ […]
 • โครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง

  หัวหน้าโครงการ นายอุเซ็ง  มะสะนิง ทื่อยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ขอบเขตพื้นที่ บริเวณริมคลองยามู ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอยะหริ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลนยะหริ่ง วัตถุประสงค์ 1. เพื่ออนุรักษ์และคุ้มครองป่าชายเลนให้คงสภาพสมบูรณ์และยั่งยืนตลอดไป 2. เพื่อจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าชายเลน โดยให้ความรู้และการศึกษาธรรมชาติของทรัพยากร ป่าชายเลน 3. เพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของไม้ป่าชายเลนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำมาใช้ประโยชน์ ด้านการจัดทำฐานข้อมูลป่าชายเลนยะหริ่ง 4. เพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนที่เสื่อมโทรม โดยการปลูกทดแทนและรณรงค์ให้ประชาชนเข้าร่วม กิจกรรมการปลูกและรักษาป่าชายเลน 5. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จาก ป่าชายเลนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 6. เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ด้านป่าชายเลน 7. เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับป่าชายเลน 8. เป็นแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการ เป้าหมาย 1.เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 2.ดูแลรักษาพื้นที่และอำนวยสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประโยชน์ต่อประชาชน 1. เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  ด้านป่าชายเลน 2. อนุรักษ์และคุ้มครองป่าชายเลนให้คงสภาพสมบูรณ์และยั่งยืนตลอดไป 3. เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
 • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส – ศูนย์ศึกษาและพัฒนาป่าไม้พิกุลทอง จังหวัดนราธิวาส

                              หัวหน้าโครงการ นายวัชรินท  นวลแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ที่อยู่ เขตพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสนองงานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ 2. เพื่อใช้เป็นสถานที่เรียนรู้ ดูงาน ทัศนศึกษา สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน นักเรียน เยาวชนและเกษตรกร 3. เพื่อขยายผลงานการวิจัย ไปสาธิตขยายผล ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่น โดยเน้นด้านการปลูกฟื้นฟูป่าพรุที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับสู่เป็นป่าพรุที่ สมบูรณ์และการปลูกพันธุ์ไม้ป่าเพื่อผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสร้างงานสร้าง อาชีพ 4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน และประชาชนทั่วไปได้รู้จักชื่อพันธุ์ไม้ ประโยชน์ของต้นไม้ตลอดจน วิธีการปลูกบำรุงรักษา ซึ่งจะช่วยปลูกฝังให้เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ 5. เพื่อสำรวจและจัดหากล้าไม้ป่าพรุ สำหรับใช้สนับสนุนการปลูกขยายผลในโครงการพิเศษต่างๆ เป้าหมาย 1. กลุ่มนักเรียนนักศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไป […]
 • โครงการสวนปาล์มเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  หัวหน้าโครงการ นายโสภณ คุณมี  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ที่อยู่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนเขาวัง หมู่ที่ 1 ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ 36 พรรษา 2. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมศึกษาและวิจัยพันธุ์พืชในวงศ์ปาล์มทุกชนิด โดยเฉพาะพันธุ์ปาล์มพื้นเมืองของไทย 3. เพื่อพัฒนาพืชวงศ์ปาล์มให้เป็นพืชเศรษฐกิจและขยายผลไปสู่เกษตรกร 4. เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแขนงต่าง ๆ เกี่ยวกับพืชวงศ์ปาล์ม 5. เพื่อเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชน 6. เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในภูมิภาค เป้าหมาย 1. รวบรวมพันธุ์ปาล์มชนิดต่าง ให้มีความหลากหลายทั้งของไทยและต่างประเทศ 2. ค้นคว้า วิจัยพืชวงศ์ปาล์มเพื่อประโยชน์ในทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 3. พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 4. พัฒนาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับพืชวงศ์ปาล์มให้กับประชาชน ประโยชน์ต่อประชาชน 1. เป็นแหล่งรวบรวมศึกษาและวิจัยพันธุ์พืชในวงศ์ปาล์มทุกชนิด โดยเฉพาะพันธุ์ปาล์มพื้นเมืองของไทย 2. พัฒนาพืชวงศ์ปาล์มให้เป็นพืชเศรษฐกิจและขยายผลไปสู่เกษตรกร 3. เป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแขนงต่าง ๆ เกี่ยวกับพืชวงศ์ปาล์ม 4. […]

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message