+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30 - 16:00

โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11 จังหวัดยะลา

id204

 

 

หัวหน้าโครงการ

นายสุธรรม  เมฆทองหวาน

ที่อยู่

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 ถึงอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

วัตถุประสงค์

1 เพื่อสนองแนวพระราชดำริของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

2. เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่า พันธุ์ไม้ป่านานาชนิด พันธุ์หวายนานาชนิดให้ป่าที่เสื่อมโทรมได้รับการพัฒนาดูแล

3. เป็นการป้องกันการบุกรุกทำลายป่า

4. เป็นการปลูกจิตสำนึกให้ราษฎรในโครงการฯ และที่อาศัยอยู่รอบ ๆ โครงการฯ

5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ราษฎร ได้นำพันธุ์ไม้ต่าง ๆ พันธุ์หวายต่าง ๆ ไปปลูกในพื้นที่ของตนเองและพื้นที่รอบ ๆ หมู่บ้านตลอดจนที่สาธารณะเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า พื้นที่สีเขียวต่อไปในอนาคต

เป้าหมาย

เพื่อ ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของราษฎรดูแลรักษาสภาพแวดล้อมด้านป่าไม้และน้ำ ตลอดจนพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งนันทนาการ พื้นที่เป้าหมายหลัก พื้นที่โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11 มีพื้นที่รับผิดชอบเนื้อที่ 11,250 ไร่ และหมู่บ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงบริเวณพื้นที่โครงการ

ประโยชน์ต่อประชาชน
1. การเพิ่มพื้นที่ป่า พันธุ์ไม้ป่านานาชนิด พันธุ์หวายนานาชนิดให้ป่าที่เสื่อมโทรมได้รับการพัฒนาดูแล ซึ่งเป็นการช่วยให้สภาพสิ่งแวดล้อมตลอดจนระบบนิเวศวิทยาที่ทรุดโทรมได้ฟื้น ตัวดีขึ้นไปเรื่อย ๆ
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ราษฎร ได้นำพันธุ์ไม้ต่าง ๆ พันธุ์หวายต่าง ๆ ไปปลูกในพื้นที่ของตนเองและพื้นที่รอบ ๆ หมู่บ้าน ตลอดจนที่สาธารณะเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า พื้นที่สีเขียวต่อไปในอนาคต

โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11 จังหวัดยะลา

    หัวหน้าโครงการ นายสุธรรม  เมฆทองหวาน ที่อยู่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 ถึงอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา วัตถุประสงค์ 1 เพื่อสนองแนวพระราชดำริของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 2. เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่า พันธุ์ไม้ป่านานาชนิด พันธุ์หวายนานาชนิดให้ป่าที่เสื่อมโทรมได้รับการพัฒนาดูแล 3. เป็นการป้องกันการบุกรุกทำลายป่า 4. เป็นการปลูกจิตสำนึกให้ราษฎรในโครงการฯ และที่อาศัยอยู่รอบ ๆ โครงการฯ 5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ราษฎร ได้นำพันธุ์ไม้ต่าง ๆ พันธุ์หวายต่าง ๆ ไปปลูกในพื้นที่ของตนเองและพื้นที่รอบ ๆ หมู่บ้านตลอดจนที่สาธารณะเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า พื้นที่สีเขียวต่อไปในอนาคต เป้าหมาย เพื่อ ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของราษฎรดูแลรักษาสภาพแวดล้อมด้านป่าไม้และน้ำ ตลอดจนพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งนันทนาการ พื้นที่เป้าหมายหลัก พื้นที่โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11 มีพื้นที่รับผิดชอบเนื้อที่ 11,250 ไร่ และหมู่บ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงบริเวณพื้นที่โครงการ ประโยชน์ต่อประชาชน 1. การเพิ่มพื้นที่ป่า พันธุ์ไม้ป่านานาชนิด พันธุ์หวายนานาชนิดให้ป่าที่เสื่อมโทรมได้รับการพัฒนาดูแล ซึ่งเป็นการช่วยให้สภาพสิ่งแวดล้อมตลอดจนระบบนิเวศวิทยาที่ทรุดโทรมได้ฟื้น ตัวดีขึ้นไปเรื่อย […]

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message